Klimasatsing i Levanger som landbrukskommune.

Klimastatistikk for Levanger viser et utslipp av klimagasser i 2019 på 135 507 tonn CO-2 ekvivalenter. Av dette utgjør utslipp fra jordbruk 60926 tonn, dvs. 45% av all utslipp. Dersom nasjonale mål om å redusere utslipp av klimagasser med 50-55% til 2030 sammenlignet med utslipp i 1990 skal oppnås også lokalt i Levanger, må utslippene fra jordbruket reduseres. Det er et ansvar både for næringa og for kommunen som samfunnsaktør.

Tidligere har kommuner på Hadeland fått støtte fra Klimasatsordninga til et 3-årig klima- og miljøprosjekt på Hadeland. Det er fra Miljødirektoratet nevnt som et område som har et potensiale for kommunalt klimaarbeid, spesielt når det skjer i samarbeid med andre. Levanger har som mål å «bli mer samskapende», og her er et område som klart trenger samarbeid for å nå fram.

Levanger SV vil sammen med MDG og Rødt derfor fremme følgende verbalforslag i kommunestyrets budsjett behandling 01.12.2021:

Levanger kommune setter i gang et prosjekt for å redusere utslipp fra jordbruket i samsvar med nasjonale mål. Det legges vekt på å kartlegge lokale utslipp, å komme med forslag til konkrete tiltak og en aktiv rådgivning til næringa. Det søkes å få til et samarbeid med Landbruksrådgivning Trøndelag, Statsforvalteren, faglaga i jordbruket og evt. andre aktører. I tillegg må det søkes støtte fra Miljødirektoratets Klimasats prosjekt.

Gunnar Løvås Levanger SV