22. mai skal kommunestyret ta stilling til utbygging av Kjønstadmarka felt 4. Foto: Odin Nordtømme

22. mai skal kommunestyret ta stilling til utbygging av Kjønstadmarka felt 4 (heretter K4). Vi har fulgt denne prosessen tett de siste månedene, og det har blitt tydelig for oss at politikerne i stor grad er mangelfullt informert, og delvis feilinformert. Vi kan ikke se annen løsning enn at det her må bes om en utsettelse, slik at et så viktig valg tas på riktige premisser. Vi ber om et møte med ordfører og kommuneledelse, for å få svar på følgende spørsmål:

1) Kun innsigelsene fra Statsforvalter er frafalt. Hva tenker dere om alle faglige råd som ble gitt i høringsuttalelse fra Statsforvalteren nov -23?

Viser til høringsuttalelse fra Statsforvalter; «Med bakgrunn i de store naturmangfoldverdiene, friluftsverdiene og i områdets verdi som landskapsøkologisk funksjon og med bakgrunn i at det er satt av en del områder til boligbygging gjennom ny kommuneplan, så anmoder vi om at kommunen vurderer å ikke bygge ut dette området. Denne delen av Kjønstadmarka har svært stor verdi for naturmangfold og friluftsliv»

Det kan virke som kommuneledelsen ser bort fra resten av det fem sider lange skrivet fra Statsforvalter, som forsvarer ivaretakelse av skogen? Kun det som var direkte årsak til innsigelse er rettet opp i. Hvorfor hører dere ikke på faglige råd fra Statsforvalter?

2) Når ble Kjønstadmarka 4 besluttet?

Grunneierne har dokumenter som viser til at det kun var planlagt tre felt. Viser til vedlagte reguleringsplan fra 2017 og plankart. De tre grunneierne er samstemte i at Kjønstadmarka felt 4 aldri var planlagt da området ble solgt til kommunen. Det ble derimot muntlig avtalt å sette av 60-70 dekar av skogen til friområde, for å veie opp for manglende friområde da utbyggelsen på Bamberg og Gjemble ble gjennomført.

3) Hvor stor økonomisk fortjeneste vil kommunen ha på K4?

K4 har kun fem tomter som er regulert til eneboliger. Dette er fastsatt etter bestemmelser fra Statsforvalter, og kan ikke endres. Resterende er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Ordføreren viser til at Kjønstadmarka felt 3 er utsolgt. Dette er direkte feil. Kun eneboligtomtene er solgt, mens det bare er såkalt «opsjon» på tomtene for konsentrert bebyggelse (minus 1 som er tatt i bruk). Konsentrert småhusbebyggelse/blokkbebyggelse har vært tungsolgt i K3, viser til Nøst sin uttale i T-A 03.04.22. De som vil bo i leilighet, ønsker som regel å bo nærmere sentrum var konklusjonen.

Kommunen har en planlagt utgift på 32 millioner for utbygging av K4. Ti eneboligtomter skal gi inntekter til kommunen. Allerede nå er det over 300 boenheter regulert på Nesset (kilde: arealplan.no), og det er ingen grunn til at konsentrert småhusbebyggelse skal selge bedre i K4 enn på resten av Nesset. Sjansen kan være der for at dette blir et tapsprosjekt for kommunen. Vi vil se tallene.

4) Hvorfor er det ikke gjort noen konsekvensutredning?

Viser til veileder i konsekvensutredning; «Det skal gjøres en konsekvensutrednig også av områder under 15 dekar dersom viktige naturverdier blir negativt påvirket. Bestemmelsen gjelder både ved områderegulering og detaljregulering av slike områder"

Kommuneledelsen skriver derimot; «planforslaget vurderes til å ikke få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og dermed ikke vurdert å falle inn i forskrift».

5) Barn og unges representant, hvorfor er ikke hun inkludert i prosessen?

Dette er et område som er av stor verdi for barn og unge. Barnehagene bruker dette til turmål ukentlig. Større barn bruker det til lek på fritid, og kommer seg bort fra skjerm og stillesitting.

Barn- og unges representant skal involveres fra starten av i en slik prosess. Dette er lovpålagt, og så vidt vi er kjent -ikke gjennomført i dette tilfellet. Viser til «Veileder om barn og unge i plan og byggesak". Bl.a. pkt 3.2.7: «Kommuner har et særskilt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte skal sikres gode muligheter på annen måte».

6) Er dere kjent med skogens unike verdi mtp naturmangfold?

Skogen i Kjønstadmarka representerer et unikt kalkskogområde med spesielt rikt artsmangfold. Når området krymper vil planter og fugler forsvinne. Gresset og blomster som plantes rundt bebyggelse vil spre seg og overta skogen, og de naturlige artene vil forsvinne. Opp mot 40 arter, flere av dem rødlistet, er hekkefugl eller utviser hekkeatferd i Kjønstadmarka (kilde: T. Kolaas/K. Holmen). Flere er sårbare arter, som trenger ro for å slå seg ned. Disse vil også forsvinne. Trærne som nå står samlet ved storm og uvær, vil kunne velte i neste storm når skogen omkring fjernes. Det virker som flere av politikerne tror at den viktigste delen av skogen vil bestå. Men flere av disse artene har behov for mer enn bare den flekken der de er observert, til feks næringssøk.

7) Hvilken plan har dere mtp ivaretakelse av kapasitet til skole, barnehage, vei og beredskap?

Nesset er allerede på størrelse med Røros Kommune mtp befolkningsantall. Er det ikke mer hensiktsmessig å i stedet legge til rette for utbygging andre steder i kommunen?

8) De politiske beslutningsprosesser skal i utgangspunktet være åpne, med åpne møter der de som ønsker det kan skal få innsikt i hvordan saker behandles. Er det slik dere gjør det i Levanger kommune også?

Vi har opplevd at møter foregår bak lukkede dører, og at vi ikke får innpass når vi ønsker å delta for å belyse nye sider saken. Rent konkret har vi bedt om å få komme på Senterpartiets gruppemøte, for å komme med innspill. Men de svarte da at saken var godt nok belyst. Med andre ord et avslag på å få komme. Hvordan kan det vurderes å være godt nok belyst, når planutvalget endte med 6 moț 5 stemmer, og saken vekker stort engasjement i befolkningen?

Vi mener at politikerne i denne saken har fått mangelfull og feilaktig informasjon fra kommunens ledelse, rundt skogens verdi.

Beslutningen som nå skal tas, skjer på svært vaklende grunnlag, og gir all grunn til å be om utsettelse.

Mvh

Interessegruppen for bevaring av skogen i Kjønstadmarka

Vegard Brandseth

Terje Kjønstad

Steffen Flasnes

Ragnar Skrede

Bjørn Lie Fostad

Solbjørg Emilie V. G. Espestøyl

Kristin Lerstad

Eivor Laugsand

Ingrid Hildrum

Magnar Brandseth