Kommunedirektøren påstår at nedlegging av Vuku bo- og helsetun forutsetter åpning av 16 nye plasser ved Verdal bo- og behandlingssenter.

Verdal bo- og behandlingssenter er bygget med plass 132 institusjonsplasser, men bare 100 er tatt i bruk til nå. Det har vel vært meninga å ta i bruk alle plassene?

Å bruke den nødvendige og planlagte åpninga av 16 tomme langtidsplasser på Verdal bo- og behandlingssenter som påskudd til å stenge Vuku bo -og helsetun bør avvises.

Nedlegging av 18 heldøgns omsorgsplasser i Vuku vil øke presset på hjemmetjenesten i hele kommunen. I 2016 var det 113 sykehjemsplasser og 18 omsorgsboliger med døgnbemanning og kommunestyret vedtok da å heve kapasiteten til 150 plasser med døgnbemanning. Med kommunedirektørens forslag i år vil kapasiteten bare være 116 institusjonsplasser i løpet av neste år.

Vi har for få sykehjemsplasser i dag. Å legge ned omsorgsboliger vil føre til at mesteparten av pasientene ved Verdal bo- og behandlingssenter vil være langtidspasienter. Allerede i dag viser det seg at langtidspasienter må få plass på det som var planlagt som korttidsplasser.

Den påståtte årlige innsparinga på 8,7 mill.kr. ved nedlegging av Vuku bo- og helsetun forsvinner fra et regnestykke for å dukke opp som en driftsutgift for 16 langtidsplasser ved Verdal bo- og behandlingssenter. Konsekvensen av reduksjonen i kommunens totale kapasitet på døgnbemanna plasser er det nåværende og framtidige pasienter og deres pårørende som betaler.

Kommunedirektøren inviterer i økonomiplan og budsjett 2023-2026 de ansatte innen helse- og omsorg til å være med på å «utforske» handlingsrommet kommunen har. Altså finne ut hvor mye kan kvaliteten senkes uten å bryte kommunens ansvar for å levere nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Budsjettpremiss økonomiplan og budsjett 2023-2026:

Tjenestetildeling: Tydeliggjøre handlingsrommet kommunen har for hva som er nødvendige helse- og omsorgstjenester, og slik redusere tjenesteomfanget. Konkret innebærer dette redusert tjenestetilbud til helsehjelp, praktisk bistand og forebyggende tjenester. Gir en effekt på 4,8 mill. årlig i økonomiperioden.

Tjenestetilpasning i helse og velferd. Reduksjon i tjenestetilbud og årsverk gir en effekt på 7,4 mill. i 2023 og 10,6 mill. årlig i økonomiperioden.

Hvordan kan disse budsjettpremissene framstilles som prioritering av helse- og omsorg på bekostning av andre sektorer?

Stein Aamdal

Stein Aamdal