2022 er frivillighetens år. Da er det viktig at kommunen legger til rette for at ulike lag og organisasjoner har gode rammevilkår for sin aktivitet. Det kan være økonomi, et sted å være/lokaler etc. Kommunestyret har fredet frisklivssentralen, og det er bra at den kan drives videre. Drift ved Elvebredden og ikke minst aktivitetene som drives i Arken går en usikker framtid møte.

Det er på tide at politisk ledelse Verdal ser verdien av frivillige organisasjoners arbeid for å skape aktivitet, trivsel mm også i Arkens lokaler. Frivillige organisasjoners aktiviteter har betydning for folks helse og livskvalitet. Dette igjen bidrar til at folk holder seg friske og livsglade, og det gir utslag i bedre helse og besparelser på kommunalt budsjett. Dette er vanskelig å tallfeste, og således ikke lett å argumentere for overfor kommunens administrasjon og politikere. De holder seg til faktiske tall, uten å tenke på hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Under pandemien stilte lag og organisasjoner opp som vakter/medhjelpere. Vi fikk riktignok noen kroner for dette. Men kommunen sparte den nok mange kroner på dette, da de ikke brukte lønnede folk til alle oppgaver. Lag og organisasjoner er glade for å hjelpe til, og kanskje bør kommunen verdsette dette ved å gi lag og organisasjoner bedrede rammevilkår for sine aktiviteter. Verdal pensjonistlag med sine ca 500 medlemmer er avhengig av å ha forutsigbarhet med henblikk på å et sted å være. Samme gjelder mange andre lag og foreninger.

Arken vil inntil andre lokaler dukker opp være et egnet sted for oss. La oss få bruke de inntil videre. La Frivillighetens år bli det året at Verdal kommune sikrer lag og foreninger rammevilkår for å utøve sine aktiviteter. Dette vil bidra til trivsel, godt miljø og sunnere folkehelse. Vi er glad i kommunen vår og ønsker at den skal bli et enda bedre sted å bo og leve i.