Også barn av sosialhjelpsmottakere fortjener barnetrygd