Vi er enhetslederne innenfor oppvekst i Levanger kommune.  Vi er stolte over den innsats som legges ned til beste for barn og unge i våre barnehager og skoler, i ppt, barnevern og helsetjenester mm hver eneste dag året igjennom. Og vi har ambisjoner på vegne av alle innbyggere fra 0-25 år at hver og en skal få en oppvekst som styrker den enkeltes livskvalitet slik at alle, fra sitt ståsted, kan delta i samfunns – og arbeidslivet vårt.  I nasjonal oppvekstpolitikk, som vi skal iverksette, heter det blant annet at «Utdanningssystemet er en hjørnestein i vårt demokratiske samfunn, og det er et mål at det skal bidra til å skape kunnskapsorienterte, åpne, selvstendig tenkende og bevisste samfunnsborgere som deltar aktivt i folkestyret.

Dette gjør seg ikke selv.  Rammeplan for barnehage, læreplan for grunnskolen, oppvekstreform, forskrifter og særlover må arbeides med time for time, dag for dag, uke for uke.  Læring er tålmodighetsarbeid; venneferdigheter, lesing, skriving, regning, digitale kompetanse, miljøbevissthet og mye, mye mer «vinnes litt og litt om senn», men kunnskaper, ferdigheter og holdninger er ei lett bør å bære for de unge når det først er tilegna.  Vi setter søkelys på «Tidlig innsats», dvs at vi forsøker å iverksette tiltak når utfordringer er avdekket. Vi arbeider også knallhardt hver dag for å unngå at noen faller utenfor, ikke finner noen plass innenfor lokalsamfunnet. Knapt 10.000 trøndere i aldersgruppen 15 – 29 år står i dag utenfor arbeid eller utdanning, litt under tre hundre av disse bor i Levanger. En personlig tragedie for den enkelte, en falitt for oss som samfunn.

Forslag om reduksjon i tilskudd til privatskolene fikk nesten rørende oppmerksomhet, mange entret barrikadene for å kjempe mot dette.  Den nå årlige reduksjonen på 2% som offentlige skoler i Levanger utsettes for får ikke samme oppmerksomhet og engasjement. Det er skremmende, for konsekvensene er store! Verdalslistas Odd Helge Råksvåg sa ifølge Innherred under debatt om oppvekstbudsjettet i Verdal kommune at han fryktet budsjettet var for lite, og at denne «kostnaden kommer ganske fort senere, her får vi kostnader i framtida».  Det gjelder i like stor grad her på Levanger.

Kommunal sektor er en spennende og meningsfull arbeidsplass vi er glade i.  Å arbeide i en kommune er å være en del av et evig omstillingsarbeid. Kommunen endrer seg i takt med hvilke tjenester vi skal yte. Og vi skal selvfølgelig holde våre budsjetter.  Så vi arbeider nå lojalt med å planlegge en hverdag over jul med færre ansatte, med mindre vikarbruk, med reduserte innkjøp, større elev-/barnegrupper mv.  Men det koster! Vi er alvorlig bekymra for arbeidsforholdene til våre ansatte, arbeidsoppgavene forsvinner ikke selv om kollegaen gjør det.  Og vi er like bekymra for at sikkerhetsnettet rundt hver unge får større masker.

Den beste investering vi som samfunn kan gjøre – også økonomisk – er i sine barn og unge.  Det gir enorme avkastninger – ifølge nobelprisvinner i økonomi James Heckman får vi igjen 4-16 kr for hver krone investert i tidlig barndom.  Vi har egentlig ikke råd til å la være, men det er håpløst dyrt å være en fattig kommune. Vi kan da ikke forstå at vi som nasjon skal akseptere at kommunene blir gitt så ulike rammer for å løse sine oppgaver. Nasjonen Norge har ansvar for alle oss som bor i dette landet, da blir det merkelig at vi stilltiende aksepterer at vi som er innbyggere i kommuner her på Innherred er mindre verdt enn i mange andre kommuner. Vår kommune får for lite penger, kommunestyret er gitt en umulig oppgave; pengesekken er ikke stor nok til å dekke alle de oppgaver som må gjøres.

Barn og unge, ansatte og foreldre/foresatte står på for å skape den best mulige oppvekst her på Levanger. Det skal de virkelig ha ros for. Pågangsmotet de viser er imponerende.  Vi som ledere heier på dem alle.  Samtidig er vi bekymret for konsekvensene budsjettforslaget for 2024 innebærer, alvorlig bekymret!

Kari Olafsen Aunet          enhetsleder barnehage

Anne Karin Veisetaune   enhetsleder barn & familie

Trude Langeland Støre   enhetsleder Ytterøy barne - & ungdomsskole

Tone Flægstad                  enhetsleder Ekne barneskole

Camilla Hansen Skjelstad             enhetsleder Levanger ungdomsskole

Marius Bjerkaas               enhetsleder Åsen barne - & ungdomsskole

Jan Kjetil Haugen             enhetsleder Skogn barne - & ungdomsskole

Torje Munkeby                 enhetsleder Halsan barneskole

Arve Thorshaug                enhetsleder Nesheim barneskole

Geir Mediås                       enhetsleder Frol barneskole