Det er ikke hverdagskost at det blir startet en ny kirke i Levanger. Selv om vår by etter nordtrønderske forhold har et veldig stort mangfold blant kristenfolket går det erfaringsmessig et tiår mellom hver ny kirke som etableres. Den forrige var Levanger Vineyard, og vel tiåret før der igjen Elihumenigheten. Lørdag kunne vi fortelle om initiativtakerne bak Sentrumskirka, for øvrig den første menigheten i pinsebevegelsen her i Levanger.

Slik Sentrumskirka beskrives, håper den å fylle et rom blant unge voksne som ønsker et fellesskap for seg selv og familien. Søndagsskolen, slik den framsto for 40 år sida, er noe av forbilde for barna i menigheten, og det legges stor vekt på å framstå som inkluderende i forhold til medmennesker som kjenner seg som kristne kulturelt, men som ikke bekjenner seg som personlig kristne.

Jeg husker oppstyret som var i Levanger for 20 - 25 år sida da Elihu-menigheten ble etablert. Med amerikanske predikanter og deres stil som forbilder ble det store diskusjoner i lokalmiljøet, og menigheten og dens medlemmer fikk klare stempler på seg både fra de andre kristne miljøene og av andre. I ettertid har Elihu klart det kunststykke å etablere seg som en «ufarlig» del av kirkene i Levanger, og gjør vel egentlig lite av seg i offentligheten i mot den oppmerksomheten som ble dem til del for rundt 20 år sida.

Jeg gjør sikkert urett, i mange øyne, med å sammenligne Sentrumskirka med Elihu. Men, det er noen likhetstrekk. Det er samme generasjon i sin nåtid som står bak. Men der Elihu representerte et klart opprør mot det bestående med sin nye måte å drive forkynnelse på, framstår Sentrumskirka nesten motsatt. De betegner seg som søkende etter «det trygge og gode» som var, og sier de vil bygge på det som har vært og som har kjennetegnet kristenmiljøet i Levanger.

Selv om Espen Marius Jenssen i Sentrumskirka sier at de ikke vil framstå som konkurrenter til de etablerte kirkene i Levanger, så er det opplagt at de gjør det. Hvis initiativet på havna har livet rett, hvis de samler målgruppen og klarer å etablere seg, er det opplagt et tankekors for de etablerte kirkene. Det vil derfor overraske om det ikke kommer noen mottrekk fra de etablerte menighetene, i forhold til målgruppen ungdom og unge voksne. Jeg har ikke forutsetninger for å vurdere hvordan dette vil arte seg, men har vanskelig for å se at det ikke skjer.

Mangfoldet preget menighetslivet i Levanger. Mange vil si at det er et gode. På den annen side er det ikke bare fordeler av det kristne miljøet stykkes opp og blir oppdelt i nye kirker hver tiende år. Sånn sett er den nye kirka også et uttrykk for at de etablerte ikke har gjort jobben sin godt nok.