Eldrerådet i Trøndelag har som talerør for alle eldre i vårt vidstrakte fylke, har gang på gang tatt opp tilbudene for de eldre.

Eldrepolitikken er ikke noe nytt tema. Det stunder mot valg nok en gang, og vi frykter at partiene vil strø om seg med fagre løfter som blir prioritert bort eller glemt når valget er over.

Eldrerådet støtter   uttalelsen fra fylkesstyret i Pensjonistforbundet i Trøndelag. Vi merker oss spesielt deres påpekning av at ikke alle tilbud og omsorg for den eldre generasjon kan løses av frivilligheten. Det blir flere eldre, og mange av oss lever mye lengre enn før. Det sier seg sjøl at dette krever flere tilbud ut over fromme  ønsker om at flere skal bo og klare seg sjøl.

Mange eldre føler utrygghet og ensomhet, og når helsa skranter psykisk eller fysisk, har disse eldre behov for omfattende stell og heldøgnlig tilsyn  av fagfolk. Det er ikke tvil om at dette tilbudet kan best gis gjennom institusjoner som har nok personale og tid til å ta seg av dem.

Demensproblematikken griper om seg, og mange pårørende sliter seg ut for å ta seg av sine nærmeste. De har verken kompetanse,  eller får nødvendig rådgivning og avlastning.

Det er ikke nok med en sykepleier som stikker innom med en plastpose tabletter eller man viser til en velferdsteknologi som krever at alle sanser er i stand til å oppfatte lys eller lydsignal.

Svært mange eldre bor også i de «grisgrendte» strøkene i vårt land. Uansett politiske målsettinger om det motsatte, blir det færre og færre som bor i distriktene. Den prosentvise  andelen eldre blir stadig større i disse kommunene, og mange av disse bor i egne hus og heimer med stor avstand til vesentlige tilbud og aktiviteter. De bor også i kommuner som stadig får tillagt flere kommuner etter vedtak i Storting og alskens offentlige byråkratier. Penger til gjennomføring følger ikke med. Man snakker heller om at kommunene må prioritere, eller man setter ned en kommisjon eller utvalg for å utrede hvordan saker skal løses lokalt og regionalt.

Det blir foreslått at større andeler av inntekter som kraftinntekter og grunnskatt fra distriktskommuner  osv. skal overføres til sentrale myndigheter for å få en mer rettferdig fordeling! Tror politikerne på dette sjøl?

I vårt fylke foreslås innskrenkninger i kollektivtilbudene i distriktene for å få budsjettene til å henge sammen. Dette rammer bl.a. de eldre i sterk grad.  Det eneste kollektivtilbudet blir stort sett skolebussene.

Sykehustilbudene skal også strammes inn for å spare penger. Det rammer også eldre i sterk grad!  Distriktene mangler utdannet helsepersonell som sykepleiere og helsefagarbeidere. Mange distriktskommuner sliter med legedekningen i tillegg. Dette skaper også utrygghet hos mange eldre.

Eldrerådet har tatt opp disse og andre problemstillinger på vegne av   en rekke ganger både skriftlig og muntlig, men svarene mangler fra de som styrer!

Eldrerådet har i likhet med andre talsmenn for pensjonistene tatt opp behovet for å øke ytelsene for minstepensjonistene, uten at man ser vesentlige og synlige resultater. Dette omfatter mange enslige og eldre kvinner som har arbeidet deltid i yrker med lav lønn samtidig som de har hatt  fulle omsorgsoppgaver i heimen. De strever med økonomien hver dag, og vi veit at en del av disse er representerte blant de som melder seg til matsentralene for å få gratis  mat.

Eldrerådet i Trøndelag hilser debatten om eldrepolitikken velkommen, og vi håper at det kommer konkrete resultater ut av den.

Norge skal ha en verdig eldreomsorg!