Nivået på pensjonene varierer stor grad for de som har både alderspensjon og uførepensjon. Verdal pensjonistlag er spesielt opptatt av landets minstepensjonister. Vi har dag mellom 140.000 og - 150.000 minstepensjonister i landet vårt. Av disse er nesten 90.000 enslige minstepensjonister, og av disse igjen er 80 % kvinner.

Hele 80 %, dvs 4 av 5a v våre minstepensjonister lever dag under den fattigdomsgrensen som EU definerer som minstestandard for å kunne leve et tilnærmet godt liv. Dette er en negativ utvikling for våre minstepensjonister, og denne situasjonen har vært ugunstig over flere år. Skal vi komme opp på EU-standard må satsene økes med ca kr 28.000 for enslige og 22.000 for samboende pensjonister. Det er også slik at et utvalg som ble nedsatt for å se på pensjonsstørrelsen, ikke har foreslått å øke satsene for minstepensjon. Verdal pensjonistlag mener at minstepensjonen snarest må opp på det nivået som EU definerer som fattigdomsgrense. Flere regjeringer har over tid vært gode på å tilpasse seg nye EU-krav, så hvorfor ikke justere disse satsene opp på EU-standard?

Kostnadsutviklingen landet vårt er for tiden krevende for mange, og det rammer særlig de som har lite å rutte med. Rentene går opp, matprisene stiger, kommunale avgifter likeså - og strømmen er dyr. Dette er krevende, og det må ikke slik at folk skal bli avhengig av sosial stønad for å komme gjennom hverdagen. Dette er nedverdigende for de som sliter med å få endene til å møtes.

Derfor er det tragisk at dagens regjering med Ap ved roret, ikke sørger for at de som blir rammet hardest rammet har et innkomme de kan leve med uten å bli avhengig av sosial stønad. Dette rimer dårlig med de signaler som regjeringen gir om omfordeling av godene til fordel for de som har minst fra før.

I tillegg til lav minstepensjon ser også etterlattepensjon ut til å bli redusert i tiden som kommer. Av de som mottar etterlattepensjon er ca 95 % kvinner. Dette vil bli nok en belastning for de som har lav pensjon fra før.

Det må arbeides for at Pensjonistforbundet skal få forhandlingsrett for alderspensjoner, og da med rammer som tilsier at pensjonene justeres samsvar med lønnsveksten ellers i samfunnet. Det er et demokratisk problem at over 1 million alderspensjonister umyndiggjøres, og står uten medinnflytelse på egen pensjon. Pensjonister er som andre borgere Norges land, avhengig av en viss forutsigbarhet med hht innkomme/inntekt for å kunne planlegge for framtida.

Ut over å justere opp satsene for minstepensjon mm forhold til EUs fattigdomsgrense, bør regjering/storting gi skattelette til de som trenger det. Da snakker vi om de med lavest inntekt i samfunnet. Det må ikke bli slik at folk må stå med lua i handa og be om sosialhjelp for å få endene til å møtes. Dette bør være unødvendig et av verdens rikeste land. Håper dagens regjering nå kjenner si besøkelsestid, og retter opp de skjevheter som Verdal pensjonistlag her er opptatt av. Det er valg om to år, og våre medlemmer i Verdal så vel som landets øvrige kommuner er oppegående folk. Vi vil følge pensjonsutviklingen med argusøyne.