Naturen er under stadig større press, samtidig som opplevelsene den gir er avgjørende for både helse, livskvalitet og bolyst. Her er vårt bidrag til bedre naturpolitikk der du bor.

Med en rykende fersk liste over hvilke naturopplevelser folk bryr seg om og frykter å miste, har vi i Norsk Friluftsliv, DNT og WWF satt oss ned og utarbeidet en pakke med politiske løsninger. Denne ligger nå ute på verdtåbevare.no med konkrete forslag til tiltak for å bevare hver av de ti naturopplevelsene på «rødlista for truede naturopplevelser».

Nær 1.500 innspill kom inn da vi i vår spurte hvilke naturopplevelser folk i Norge er redde for å miste. En uavhengig fagjury gjorde deretter innspillene om til en liste med ti truede naturopplevelser, som over 16.000 engasjerte seg i ved å stemme på det de selv frykter skal gå tapt.

De ti opplevelsene på folkets «rødliste for truede naturopplevelser» er fugleliv og naturlyder, frodig flora og yrende dyreliv, urørt natur, levende hav og fjord, nærnatur, gammelskog, kyst og strandsone, høsting på naturens premisser, stillhet og mørke, og skigåing, årstider og snørike vintre.

Nå er det opp til politikerne i kommunen der du bor. Vi håper de tar bekymringene på alvor og følger opp med handling. All natur ligger i en kommune, og mange av beslutningene som endrer norsk natur, tas nettopp der. Heldigvis trenger de ikke finne opp kruttet – det har vi allerede gjort – men det er opp til folkevalgte lokalt å sette løsningene til liv.

Vi foreslår blant annet at kommunene bør sikre innbyggerne sine tilgang til naturopplevelser ved å begrense nedbygging av natur, og vi mener de bør bruke naturen aktivt i alle kommunens tjenester, fra helse og omsorg til oppvekst og utdanning.

En spørreundersøkelse Opinion har gjort for WWF, viser at hele to av tre velgere oppgir at bevaring av lokal natur er viktig for dem når de skal stemme ved det kommende valget. Partier som tar velgerne sine på alvor, må derfor ha skikkelig naturpolitikk. For det er ikke likegyldig for folk om marka ødelegges, om strandsonen er tilgjengelig for alle eller om de har tilgang på grøntområder og nærnatur der de bor.

Selv skal vi sørge for at alle ny- og gjenvalgte lokalpolitikere får denne tiltakspakken så snart høstens valgresultater er klare. Vi håper de tar vår invitasjon til å bruke den for å sikre god naturpolitikk lokalt.

Allerede nå kan du som velger utfordre politikerne på om de har politikk som ivaretar naturen og opplevelsene som er viktige for deg. Er det konkrete lokale utbyggingssaker som splitter partiene der du bor? Vil politikerne si nei til nedbygging av viktig naturmangfold og karbonlagre i naturen? Hva mener folkevalgte der du bor om arealnøytralitet? Hva vil de gjøre for å kutte utslipp og bidra til mer ombruk i kommunen?

Din stemme i lokalvalget kan utgjøre en forskjell for naturen. Godt naturvalg!

Karoline Andaur, WWF Verdens naturfond

Bente Lier, Norsk Friluftsliv

Dag Terje Klarp Solvang, Den Norske Turistforening