Til Arbeiderpartiet: Hva med barna våre?

På Arbeiderpartiets hjemmeside står det hva Arbeiderpartiet vil med barnehagene: «At barna skal møte nok trygge voksne, med en bedre bemanningsnorm som stiller tydelige krav til vikarbruk og at tid som går til planlegging, kontorarbeid, foreldrekontakt og andre forberedelser skal holdes utenfor.»

Hva mener Arbeiderpartiet med «Tydelige krav til vikarbruk»? Er vikarbruk et godt virkemiddel for barnas trygghet? Hvilke arbeidsvilkår vil Arbeiderpartiet tilby ansatte i barnehagen?

Tid som går til planlegging, kontorarbeid, foreldrekontakt og andre forberedelser er det vi i barnehagen kaller plantid eller planleggingstid. Dette er arbeid som krever konsentrasjon og mulighet for lange tankerekker - arbeid som ikke kan utføres samtidig med arbeidet i barnegruppa. I tariffavtalen som gjelder nå i 2022 står det «minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke av den ordinære arbeidstiden skal anvendes til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere/barnehagelærere.»

Jeg har hatt gleden av nærhet til barn i barnehage i 40 år og 30 år som ansvarlig for arbeidssituasjonen til alle ansatte i vår barnehage. Det er for meg forunderlig og veldig alvorlig at det ikke er finansiering til kvalifisert personalet på avdelingen i det planlagte fraværet på avdelingen som følger av planleggingstid.

Dette er et pålagt, planlagt, oversiktlige og forutsigbart fravær fra dagens grunnbemanning i barnehagen gjennom hele året. Avtale om 4 timer «ubunden arbeidstid» til for- og etterarbeid ble framforhandlet i 1968- før den første barnehageloven ble vedtatt i 1975. I 1968 var den ubundne arbeidstida til planlegging og etterarbeid lagt utenfor barnehagens åpningstid. I 2022 skal og må dette arbeidet gjøres innenfor 37,5 times arbeidsuke i barnehagens åpningstid. Barnehagens åpningstid er 10 timer. Det har skjedd en rivende utvikling av barnehagens samfunnsmandat. Jeg ønsker virkelig å hedre de som jobbet fram og fikk vedtatt dagens gjeldende formålsbestemmelse.

Gode lovformuleringer må følges opp med finansiering og tydelige krav til barnehageeier. Barnehageeier må å ta med planleggingstida inn i beregninga av grunnbemanninga. Det innebærer en tydelig forventing om at det ved tariff-avtalt planleggingstid kommer inn en stabil, kvalifisert, kjent og trygg ansatt på avdelingen.