Verdal kommune leverer gode tjenester på flere hold. Derfor merker jeg som politiker det godt, når strukturendringer foreslås og grunnpreget for tjenestene endres. Alle budsjettpremissene som ble presentert i årets arbeid med økonomiplan var forslag til endringer av strukturer. Endringer som peker kurs for hvordan man ønsker samfunnet i fremtiden, der alle premissene gikk på endringer for å ta ut stordriftsfordeler.

I kommuneplanens samfunnsdel står det at Vuku er, og skal utvikles videre, som «lokalsenter». Forslaget om å flytte hjemmesykepleien i Vuku støtter ikke oppunder den tankegangen. Videre i samfunnsdelen står det at Verdal er et aldersvennlig samfunn, og det skal legges til rette for at innbyggerne kan bo hjemme så lenge de ønsker det.

I dag bor 70 prosent av innbyggerne 80+ i en radius på 3 km fra Øra sentrum. De resterende 30 prosent skal føle trygghet på at tjenestene er organisert slik at også de skal føle seg trygge og få hjelp innen rimelig tid hvis en uforutsett hendelse skjer. Derfor støttet jeg Arbeiderpartiets forslag om å ta ut flytting av hjemmesykepleien i Vuku som budsjettpremiss.

Omdanning av sju plasser i bofellesskapet i Vuku til avlastningsplasser, det er positivt, siden det har vært stor mangel på avlastningsplasser. Omgjøringen kommer til rett tid med at vi i 2022 skal utrede byggetrinn 2 av Verdal bo- og behandlingssenter. I økonomiplanen var det her også beskrevet et prinsipp om å samlokalisere helse og omsorgstjenestene.

Senterpartiet fikk imidlertid vedtatt som nytt førende prinsipp for utredningen at man skal opprettholde helse- og omsorgstjenester i Vuku. Basen i Vuku vil som i dag fungere som tjenesteyter i bygda med flere dalfører. For å imøtekomme fremtidens utfordringer må jeg som politiker være med å legge til rette for at synergieffekter med pårørende og frivillighet opprettholdes. Jeg har stor tro på kreftene i lokalsamfunnet som kan skape gode møteplasser og tjenester på tvers av generasjoner, samtidig som kvalitetsreformen Leve hele livet breddes ut.

Ved å beholde hjemmesykepleien i Vuku styrker man hjemmesykepleien generelt, samtidig som man kan tilby attraktive arbeidsplasser og læringsarenaer utenfor sentrum. Alle kjemper om de samme ressursene/ungdommene, og å skape gode læringsarenaer er fremtidsrettet.

Kommunen skal levere på samfunnsoppdraget og møte tiden også etter denne økonomiplanperioden. Svaret er tilpasninger og effektive strukturer. Min oppfatning er at budsjettpremissene er forankret i administrasjonen, men ikke der endringene skal skje.

Jeg er sikker på at de som jobber og yter tjenester ser forbedringsområder og vet hva som er plunder, heft og tidstyver. Hvis Verdal kommune skal lykkes i omstilling og kampen om arbeidsressursene, må ansatte involveres bedre og tas med i prosessen.

Det lyser lilla på kornsiloene i Verdal. Lilla er fargen for håp. Jeg vil løfte frem den gode jobben menneskene innen helse har gjort det siste året, der de har vært med på omstilling, men også stått i frontlinjen for å bekjempe en global pandemi. Jeg vet at disse ordene er fattige. Men deres brede kompetanse og innsats har hatt en sentral rolle for at vi har hatt mulighet til å leve livene våre. Jeg er takknemlig.

Hilde Daleng

Kommunestyremedlem SP