AKVAKULTUR I TRONDHEIMSFJORDEN

Det har vært mye medieoppmerksomhet i forbindelse med spørsmålet om akvakultur i Trondheimsfjorden. Framstillinger om at Levanger kommune ønsker oppdrett mens Verdal ikke ønsker , er direkte feil og bidrar til misforståelser og polarisering. Prosessen omkring kommunedelens arealplan i Levanger har vært omfattende. Mange har fulgt med og bidratt underveis.

I en slik prosess har lokalpressen et stort ansvar med å framstille fakta forståelig. Når vi velger arealer til akvakultur, ligger flere overordnede nasjonale og regionale føringer til grunn. Levanger kommune har et ansvar å utrede hvilke av sine områder som kan avsettes til akvakultur. Levanger har store arealer i sjøen i Trondheimsfjorden, og nasjonale retningslinjer påpeker at vi må tilrettelegge for næringspotensialet i sjøen, derfor ble områdene spilt inn til politisk behandling og lagt ut til offentlig ettersyn og høring.

foto
Bjørg Bongeng (Sp), leder i plan og utvikling i Levanger.

Etter høringen var de innsigelser til at det skal tillates oppdrett av torskefisk i arealene. Dette førte til at administrasjonen i Levanger kommune innstilte til politikerne om å legge ned forbud mot all oppdrett av fisk etter «føre var» prinsippet. Oppdrett av laks, ørret, røye og ål var allerede forbudt i fjorden.

Kommunestyret vedtok innstillingen fra  Plan - og utviklingsutvalget i møtet 23.mars, som innebar at «havbaserte oppdrettsanlegg for fisk tillates»,  og begrunnelsen var; det er unødvendig å bruke «føre var» prinsippet når det samtidig kreves tiltaks-/ konsesjonsprosess tilsvarende en detaljregulering. En slik prosess vil kreve grundige utredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensanalyser.

Vi vet også at det er en rivende utvikling på teknologi innenfor oppdrettsanlegg og produksjon av fisk og at lukkede sikre anlegg antakelig kan brukes innen få år. Vi var også opptatt av Ytterøy og muligheten for ny næring i framtiden. Siden kommunestyrets vedtak ikke etterkom innsigelsene , ble saken tatt til mekling.

Vi anså også problemstillingen som prinsipielt viktig og ønsket å belyse den ytterligere.

Det ble gjennomført en mekling der politiske representanter ledet meklingen for Levanger kommunens side og administrasjonen bisto. Våre argumenter ble framført og  vi mente også at arbeidet med ny teknologi for å bruke avfall fra oppdrettsanlegg som ressurser i en sirkulærøkonomi er viktig og må fortsette.

I meklingsmøtet støttet Trøndelag fylkeskommune Levanger kommune i arbeidet med å tilby arealer og understreket at det ikke er noen automatikk i at søknader vil godkjennes.

Etter å ha gjennomført meklingen og hørt alle parter ble referatet bearbeidet av administrasjonen og lagt fram til ny politisk behandling hos Plan- og utviklingsutvalget. Innstillingen var også denne gang «havbaserte oppdrettsanlegg for fisk tillates ikke».  Utvalget vedtok denne gangen å følge innstillingen, og det er denne som fremmes til kommunestyret 22.6.

Vi mener fortsatt at argumentene er gode for å ikke stenge for oppdrett i fjorden for all fremtid. Likevel har vi kommet til at det er klokt å avvente til neste rullering av planen for å få en best mulig løsning.

Det skjer en rivende teknologisk utvikling med lukkede oppdrettsanlegg, og i løpet av få år, når kunnskapen er enda mer på plass, vil det ligge bedre til rette for å få tilslutning til denne type næringsvirksomhet. Da legger vi til grunn at politikerne tar saken opp på ny.

Innherreds redaktør etterlyser i sin leder «klok retrett om oppdrett i fjorden» politisk lederskap!

Hvor sviktet vi, Espen Leirset? Hvor lente vi oss tilbake?

Bjørg Boneng

Senterpartiet, leder i plan- og utviklingsutvalget

Anita Ravlo Sand

Senterpartiet, Ordfører