Det er litt over sju uker siden Helseplattformen ble innført på St. Olavs Hospital. I mine øyne er katastrofen er et faktum. Det har vært svært mange kritiske feil. Særlig kritisk er det at kommunikasjonen mellom aktørene i helsevesenet ikke har fungert og viktig informasjon om pasienter forsinkes eller kommer på avveie.

Både kapasiteten for kirurgi og driften ellers er betydelig redusert. Helseplattformen hemmer flyt av pasienter i systemet, slik at akuttmottaket er sprengt. Akuttlisten er lang, og pasienter venter i flere dager på operasjoner som i en normalsituasjon ville blitt utført samme dag. Planlagt aktivitet er langt fra normal, mens pengeforbruket er skyhøyt. Det sier seg selv at en slik driftssituasjon ikke er medisinsk eller økonomisk forsvarlig, noe som også sykehusdirektøren har uttalt. Det er sendt bekymringsmeldinger til statsforvalteren fra flere hold, inkludert direktøren.

Det fokuseres på alle de kritiske feilene som er oppdaget. Inntrykket er at det jobbes døgnet rundt med feilretting, som opplagt har fortjent all oppmerksomhet den har fått. Men støyen rundt feilene og rettingen tar fokus fra det som er i ferd med å ødelegge helsetjenesten: Journalsystemet er så lite effektivt at det ikke er forenlig med normal drift. Dette kommer klart frem i spørreundersøkelsen som legeforeningen nylig har utført ved St Olavs hospital. Uansett hvor mange feil som rettes vil ineffektiviteten føre til at flere og flere av våre pasienter ikke får den helsehjelpen de skal ha, og helsepersonell slites ut i en presset situasjon med et verktøy som ikke holder mål.

Det store flertallet av de 819 legene som har besvart undersøkelsen, føler at de grunnet Helseplattformen gjør en dårligere jobb. Det er betydelig risiko for feil. Over 90 prosent av overlegene i undersøkelsen mener pasientsikkerheten er truet. I tillegg til kritikk, har vi i media kunnet lese en rekke innlegg om alt som er bra med Helseplattformen. Det fremstår nesten som en reklamekampanje for et produkt som ikke holder mål.

Til tross for entydige signaler om uforsvarlig drift nekter styret å snu og vil heller fortsette med et journalsystem som drar helsetjenesten stadig dypere ned i elendigheten. Helseplattformen brenner opp penger for hver dag som går til ingen verdens nytte, den setter pasientenes helse i fare, og sliter ut helsepersonell. Det kan virke som om det er såpass mye prestisje i saken at ledelsen for Helse-Midt vil fortsette å ofre pasienter og helsepersonell. Og det er kanskje det som er den største skandalen.

Det er på tide at noen med overordnet ansvar setter foten ned og sier at nå er det nok. Selv om vi stopper Helseplattformen nå, så er det usikkert om vi klarer å komme tilbake til forsvarlig drift uten varige skader på helsetjenesten. Men jo senere vi skjønner at vi må snu, desto større vil skadene og kostnadene være.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!