Innherred regionråd er samarbeidsorgan for de fem innherredskommunene: Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger.

Regionrådet har som mål å bidra til verdiskaping og bosetting i regionen gjennom å ivareta regionens og den enkelte kommunes fortrinn og muligheter.

Flere undersøkelser viser at mangel på rett kompetanse er et av de største hindrene for vekst i bedriftene. Samtidig står stadig flere utenfor arbeidslivet. Et viktig angrepspunkt er å få våre unge til å utdanne seg til yrker som det er behov for i arbeidslivet. Vi blir færre i yrkesaktiv alder. Derfor er det viktig å ta i bruk den arbeidskraftreserven som i dag ikke klarer å knekke jobbkoden.

Bedriftene på Innherred sier de trenger 5600 nye arbeidstakere som de ikke får tak i.

Samtidig står en av fem personer i alderen 20-66 år utenfor både jobb og utdanning. Dette tilsvarer over 50.000 personer i Trøndelag. Bare i aldersgruppen 20-29 år gjelder dette 12.520 personer i fylket.

Hvordan vi kan få flere av de som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet? Hvordan kan disse få kompetanse til å gå inn og dekke bedriftenes behov for arbeidskraft?

Dette er en utfordring på kort sikt.

På lengre sikt må vi bli flinkere til å tilby utdanningsløp i regionen som dekker næringslivets behov for arbeidskraft.

For at vi på Innherred skal klare å løse disse utfordringen må vi samarbeide bedre. Derfor har regionrådet invitert inn viktige aktører som: NAV, videregående skoler, næringsforum/næringsforeninger, Nord universitet m.fl. Sammen har vi opprettet samarbeidsarenaen Kompetanseforum Innherred.

Målet med Kompetanseforum vil være at vi gjennom samarbeid skal:

– bidra til at flere får etterspurt kompetanse og kommer ut i arbeidslivet

– bidra til at tilbudet om utdanning i regionen i større grad dekker næringslivets fremtidige behov for kompetanse

For å sikre positiv utvikling på Innherred må vi lykkes med dette samarbeidet! Regionen trenger næringslivet. Næringslivet trenger arbeidskraft. Å få flere inn i arbeidslivet reduserer utenforskap.

Kompetanse er nøkkelen til å lykkes.