Tre høyesterettsdommer og et rundskriv fra Riksadvokaten etablerer i praksis straffrihet for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Trøndelag KrF er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette kan gi og er glad for at KrFs stortingsgruppe har fremmet et lovforslag om endring i ruspolitikken.

Rusomsorgens hovedmål må fortsatt være å redde liv og sikre verdighet gjennom å forebygge rusproblemer og å hjelpe rusavhengige til et liv i rusfrihet. Personer med tunge rusutfordringer skal ikke møtes med straff, men med gode skadereduserende tiltak, hjelp, behandling og oppfølging. Samtidig må ikke en reform av ruspolitikken være til hinder for arbeid som kan forebygge og avdekke bruk av narkotika.

Trøndelag KrF mener at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart. Politiet skal fortsatt ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet. Politiet er ikke problemet. Problemet er at organiserte kriminelle kan få lettere innpass hos og utnytte ungdom. Det må settes av midler til å prioritere bekjempelse av bakmenn for narkotikahandel.

Rusavhengige må sikres bedre oppfølging.  Politiets og helse- og sosialtjenestenes mulighet til å forebygge og avdekke bruk av narkotika må styrkes. Det er viktig å gripe inn tidlig for å forebygge rusavhengighet. Bruk og besittelse av narkotika skal ikke avkriminaliseres.