Kjære folkevalgte i kommunestyret i Levanger. I fjor gjorde dere et viktig sosialt grep på vegne av de fattigste familiene i kommunen deres når dere stoppet muligheten for å kutte sosialstøtten for familier tilsvarende barnetrygden. Dermed fikk disse familiene barnetrygden på toppen av annen inntekt, som alle andre barnefamilier i Norge.

Men i sommer var det slutt. Kommunen gjeninnførte praksisen med å kutte sosialstøtten tilsvarende summen for barnetrygden. Det er relativt lite penger i et kommunebudsjett, men enorme summer for familier som sliter med å fylle kjøleskapet med mat.

Redd Barna ber dere stoppe med denne praksisen. Det er disse familiene som har minst, som trenger disse pengene aller mest.

Tall fra SSB viser at 8,8 prosent av barn i Levanger bor i familier med veldig dårlig råd, såkalt vedvarende lavinntekt. 155 barn i kommunen bor i en familie som mottar sosialhjelp: Det er disse barna som barnetrygden blir tatt ifra.

Fenomenet er ikke ukjent. To av tre kommuner i Norge kutter i sosialstøtten tilsvarende barnetrygden. Flere kommuner sier at de ønsker å stoppe, men at trang kommuneøkonomi gjør det vanskelig å prioritere dette.

Stina Eiet Hamberg er spesialrådgiver i Redd Barna. Foto: Redd Barna

Redd Barna mener derfor at nasjonale myndigheter må stoppe kommunenes mulighet til å ta barnetrygden fra familier som mottar sosialstøtte. Denne høsten har mer enn 20 tusen skrevet under på Redd Barnas opprop for å forby praksisen. Men fram til et slikt nasjonalt lovverk er på plass, må kommunene selv ta grep.

Til oss i Redd Barna forteller barn som vokser opp i en familie med dårlig råd at det er flaut, at de blir mobbet og at de mister troen på framtiden. Fra forskning vet vi at de har større risiko enn andre barn til å ikke lykkes på skolen, til å ha fysiske og psykiske helseplager, til å vokse opp med dårlige boforhold og ha manglende familiestøtte. Uten penger til å betale regninger, varme opp huset, kjøpe nye fotballsko når de gamle er for små eller ta med pølser på skoleturen, er hverdagen uforutsigbar, stressende og bekymringsfull. Det er vanskeligere for foreldrene å ha overskudd til å være en trygg og tilstedeværende omsorgsperson.

Dersom Levanger kommune i årets budsjettprosess vedtar at det fortsatt skal kuttes i sosialstøtten til disse familiene, bidrar dette til å forsterke utfordringene familiene allerede sliter med. De relativt små summene kommunen sparer, er ikke verdt kostnadene barna må betale.

Barndommen er kort, og det haster med å sikre likeverdige levekår for barn uavhengig av hvor i landet de bor. Barnetrygden den enkeltstønaden som løfter flest familier over fattigdomsgrensa. E24 har vist at kommuner som avkorter sosialstøtten opp mot barnetrygden, har flere barn i fattige familier enn kommunene som ikke gjør det.

Gjeninnføring av praksisen i Levanger viser at dette ikke kan overlates til den enkelte kommune. Det fører til at kommunegrensen bestemmer om barna får barnetrygd eller ikke, og slik kan vi ikke ha det. Vi trenger en endring av sosialtjenesteloven.

Barnetrygden skal være for alle. Også de som har minst.

Stina Eiet Hamberg

spesialrådgiver i Redd Barna