Leve hele livet reformen skulle bidra til at eldre mennesker kunne mestre livet lenger og ha en trygghet for at de skulle få god hjelp når behovet var tilstede.

Pårørende skulle bidra ,uten å bli utslitt og at ansatte kunne bruke sin kompetanse i tjenestene    de hadde utdanning til.

Utgangspunktet for reformen var en erkjennelse av at de gode løsninger finnes lokalt og at de må spres til andre.

Målet var å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet, fellesskap, mat /måltider og helsehjelp.

Har dette ført fram?

Dagens tema både i massemedia og på folkemunne tilsier noe helt annet.

Dette må ikke glemmes av våre politiske maktutøvere eller ledere! Veien videre har en stor utfordring med å lære menneskene å se hverandre som likesinnede individer enten du trenger hjelp eller ikke.

Man kan lese – erfare – eller høre om hverdagsliv blant eldre som ikke burde finnes i vårt gode Norge.

Utfordringene er mange ,organisasjoner så vel som ansatte og pårørende arbeider hver dag med å forbedre ma. de store utfordringene med for lite avlastning

og støtte til de pårørende, samtidig som jobben de blir satt til å utføre skal gå raskere.

Tilbakemeldinger tyder på at mange eldre og deres pårørende opplever tjenestene oppstykket, noe som kan føre til utrygghet og bekymringer.

  • Manglende kontinuitet og trygghet

  • For mange ansatte å forholde seg til

  • Om og når hjelpen kommer.

Vi har også mange gode eksempler på pårørende sin utrettelige hjelp og ansatte sin uslitelige utholdenhet.

Veien videre er lang, men ikke uovervinnelig.

Demografiutfordringen tilsier at eldre må ta mer av eget ansvar for sin helse og forberede sin alderdom på best mulig måte, alt etter hvordan helsa er.

Men samtidig må man ikke glemme det menneskelige aspekt og de viktige varme hender.

Tvangsbruk – understimuli og feilmedisinering er bilder som ryster oss alle.

Eldrerådet sammen med andre samarbeidsparter vil arbeide med kompetanse heving  - styrke mulighetene for fagutvikling og dermed sikre en verdig omsorg.

Går man ut i fra demografi utfordringen ser det ut som det blir færre varme hender til å hjelpe og flere som trenger hjelp.

Forståelse blant de eldre må framelskes slik at trygghet og stolthet over å leve et langt liv blir mere framtredende.

Utfordringen om menneske verd må bringes fram tidlig i barndommen, slik at unge kan greie å ha disse tankene i sin utdanning, men også i sosialiserings prosessen.

Her har foreldre / foresatte en stor oppgave.

Takk til alle som står på for at de fleste som trenger hjelp, kan få det!

Å leve hele  livet i trygghet – livsglede og fellesskap må være  for alle innbyggere i Trøndelag men også i Norge!

Eldrerådet i Trøndelag ved Hildur Fallmyr (leder)