Grønn industriutvikling pågår for fullt på Innherred. Flere store bedrifter, som MM Follacell, SalMar og Aker Verdal, har planer om utvidelse og modernisering for å ruste seg for fremtida. For å få til det er de avhengige av mer kraft. Bedriftene har meldt inn behov for mer kraft til Statnett, men er plassert i kø og må trolig vente i mange år. De beskriver det som krise. Kraftmangel vil bli utfordrende for nyetableringer, for eksempel på Åsen.

Kriteriene for prioritering hos Statnett gjør at datasenter går foran i køen fordi deres prosjekt vurderes som mer «modne". De krever mye strøm men gir få arbeidsplasser. Datasenter har nå etablert seg i Namsskogan og Tydal, fordi strømprisen er lavere her enn mange andre steder, og de får raskt tilgang på kraft. MM FollaCell, SalMar og Aker Verdal rammes. Det gjør at verdiskapingen bremses. Det er alvorlig for våre byer og bygder, fordi vi er avhengige av trygge og interessante arbeidsplasser for at folk skal kunne bo her. Vi må ha folk hvis vi skal ha gode lokalsamfunn og gode tjenester. Uten folk blir det ikke grunnlag for skole, barnehage og butikker. Kommunene er også avhengige av den økonomiske verdiskapinga til bedriftene og de varene de produserer. Mange snakker om betydningen av energiøkonomisering. Se til Malm og Follafoss - her er bedriftene allerede dyktige på dette. Her samarbeider bedriftene om deling og økt utnyttelse av råstoff, avfall og energi, som for eksempel spillvarme. Virksomhetene skal bidra til økt matproduksjon og reduserte utslipp av klimagasser, altså stor samfunnsnytte og grønn omstilling. Rammevilkårene må understøtte en slik utvikling.  Nå må nødbremsene settes på og myndighetene må gjennomgå kriteriene for hvilke bedrifter som skal få tilgang til ny strøm først. Vi er nødt til å prioritere nå som kraft blir en begrensa ressurs. Man bør prioritere etter samfunnsnytte: bærekraft, lokal verdiskaping og arbeidsplasser når kraftressurser skal tildeles. Det bør settes opp forutsigbare kriterier. Det er ikke nødvendigvis enkelt, men det bør være mulig. Man kan se til helsevesenet, der det allerede er prioriteringsveiledere for behandling i spesialisthelsetjenesten. Slik det er i dag bidrar rammevilkårene til å bremse lokal utvikling og verdiskaping.

Prognosene peker på et økende kraftunderskudd for vår region i tida fremover. Vi skal elektrifisere transportsektoren og bidra til grønn industriutvikling for å kutte klimagassutslippene. Det er vanskelig å få til alt på en gang når det ikke er nok strøm. Skal vi klare å opprettholde velferdsnivået i landet kan vi ikke ha lavere produktivitet i fastlandsindustrien fremover. Vi blir nødt til å velge mellom flere alternativer, der ingen av dem er uten ulemper.  Elektrifiseringen av sokkelen med landstrøm vil forverre kraftunderskuddet i Midt-Norge, og vi mener det er å starte i feil ende. Det vil i følge Faktisk.no kreve mer enn 10% av Norges samlede kraftforbruk i 2021, og tilsvarer like mye strøm som produseres av alle vindmøllene som er i Norge i dag. Det norske klimagassregnskapet vil bli bedre, men den globale effekten på klimaet i seg selv er usikker. Det sier Olje- og energidepartementet selv. Gassen man ikke skal bruke på oljeplattformene skal selges og brukes i andre land, og vil da bidra til klimagassutslipp der. Vil regjeringen snu i spørsmålet om å elektrifisere sokkelen med landstrøm? Vi mener man bør elektrifisere fastlandsaktivitet først og og så sokkelen ved bruk av havvind, der teknologien er i utvikling.  Man må også fjerne flaskehalser for lokal kraftproduksjon, slik at nabobedrifter får mulighet til å dele strøm produsert ved solenergi på tak. Systemet må støtte opp om all kraftproduksjon som ikke medfører store naturinngrep. Kommunene og bedriftene er i ferd med å ta tak i dette. Vi ser at grønn energi og teknologi er viktige forutsetninger når det skal skapes nye arbeidsplasser i kommunene. Skattleggingen av kraftproduksjon må endres slik at det blir lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk, og det bør bli enklere å få etablere småkraftverk. Det er grep som regjeringen må ta. Det blir dessverre ikke fart på grønn omstilling med rød bunnlinje.

Vi politikere har ambisjoner for våre innbyggere og kommuner, vi ønsker fortsatt utvikling og verdiskaping i regionen. Vi skal bidra med det vi kan, men vi trenger medspillere og intensiver for å nå målene.

Christine Agdestein, varaordfører (H) Steinkjer

Knut Snorre Sandnes, ordfører (H) Verdal

Nina Bakken Bye, varaordfører (H) Levanger

Geir Jostein Ørsjødal, varaordfører (H) Inderøy