Når skal den såkalte legesaken ta sin ende? Argumentasjoner og påstander gjentas og gjentas, så nå tror jeg at disse er velkjente av de som har fulgt med på saken gjennom media. Tonen det som skrives i, er langt fra god. I mine kjetteske stunder har jeg falt for fristelsen til å tenke at agendaen for innleggene er å fjerne kommunedirektøren og noen fra hans stab. Det føles som om at det hoveres over at kommunen enda ikke har fått de tre legehjemlene på plass, men der er kanskje skribentene selv en del i årsakene til dette. «Nå må du, Svein Arne, passe deg så du ikke blir usaklig. Det vil ikke tjene innlegget ditt.»

Legemiddelhåndtering kan ved feil føre til alvorlig konsekvenser for mange personer, og blir sett på med stort alvor dersom slikt skjer. Kravene til internkontroll er konkretisert i Legemiddelhåndteringsforskriften.

I Rundskriv IS-7/2015 står blant annet at arbeidsgiver, i denne saken Verdalsklinikken, har ansvaret for å sikre forsvarlig legemiddelhåndtering. Dette betyr at det skal forefinnes rutiner og systemer som:

-       forebygger at feil skjer

-       avdekker feil så raskt som mulig

-       følger opp feil som er skjedd, og hindrer at lignende feil skjer igjen

Nå vet ikke jeg om det forefantes slike rutiner/systemer ved Verdalsklinikken, men realiteten er at klinikkens leder, ved kontroll,  fant at det var unormale forbruk av medisiner. Hvorfor ble ikke saken anmeldt slik at etterforskning kunne bli igangsatt? Det holder ikke å si at kommunen i nærmeste tid skulle ta over som eier, og det ikke hadde så stor betydning for leder.  Hendelsen skjedde mens Verdalsklinikken var eier og hadde ansvar for føring av nødvendige journaler i forbindelse med beholdninger av medisiner.

Beholdningen av medisiner skal kontrolleres jevnlig for eventuelle avvik. Kontrollen skal foretas av andre enn de som daglig håndterer  legemidlene. Arbeidsgiver, Verdalsklinikken, har ansvar for at rutinene er kjent, forstått og fulgt av alle i virksomheten.

Faktaopplysninger vedr. medisinhåndtering er hentet fra Helsetilsynet.

Verdalsklinikken hadde før overtagelsen, 1. juli 2023, oversikt over mangler i medisinbeholdningen, og informerte etter eget utsagn kommunen om dette 21. juni.

Klinikken hadde fortsatt ansvaret over beholdningen av medisiner uten å gjøre noe med det svinn de selv hadde avdekket, men i stede mente, slik jeg har forstått det, at kommunen burde ta dette ansvaret når denne tok over driften.

Selvfølgelig burde «forsvinningen» av utstyr, og medisinsvinn, og med det ansvar som ligger i dette, blitt anmeldt umiddelbart for at eventuell etterforskning kunne starte, og med det unngått mistenkeliggjøring av de kommunale ansatte som jobbet ved klinikken og kommunen.

Svein Arne Flyum