I mai la Levanger kommunes administrasjon frem en økonomisk prognose for kommunestyret. Her ble det opplyst at administrasjonen tror at kommunen kan komme til å gå med 19 millioner kroner i overskudd eller 37 millioner kroner i underskudd i 2022, og at det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til prognosene.

Slike uttalelser signaliserer dårlig kontroll. Vi etterlyser derfor et sterkere fokus på forsvarlig drift og en ryddig økonomi fra kommunens politiske og administrative ledelse.

Like før jul i 2020 mottok kommunens administrasjon en rapport som evaluerte enhet for helse og velferd. Rapporten avdekket en mengde feil og mangler som kommunen selv burde vært klar over gjennom sin egen internkontroll og kvalitetssikring, og som administrasjonen burdet rettet opp i for mange år siden.

Bakgrunnen for at kommunestyret bad om evalueringen, var store overskridelser og sviktende tjenesteyting innen sektoren; og at kommunen da som nå risikerer å havne på Robek-listen.

foto
Einar Dahlum er kommunestyrerepresentant for Rødt i Levanger kommunestyre.

I mai forklarte kommunedirektøren at vi må regne med et fortsatt altfor høyt merforbruk innen pleie og omsorg. Vi kan ikke fortsette å leve med en situasjon hvor den økonomiske styringen er ute av kontroll. Det er uforsvarlig. Derfor vil Rødt og Venstre i kommende kommunestyremøte forslå en gjennomgang av omstillingsplanen som ble iverksatt etter evalueringen.

foto
Karl M. Buchholdt er kommunestyrerepresentant for Venstre i Levanger kommunestyre.

Rødt og Venstre savner en tydelig omstillingsplan som snur den økonomisk skakkjørte skuta. Planen må være tydelig på hvilke tiltak som gir den ønskede økonomiske effekten, innen hvilken tidsramme den skal gjennomføres og hvordan effekten av tiltakene dokumenteres. Tiltakene må være risikovurderte, slik at de ikke gir uønskede effekter, for eksempel økt sykefravær som igjen gir økte merkostnader; og den må ta hensyn til pasienter og kommunalt ansatte.

Omstillingsplanen må videre inneholde tiltak på kort og lang sikt slik at endringene blir permanente. Sist, men ikke minst; det må være enighet mellom ansatte, tillitsvalgte og administrasjonen slik at alle trekker i samme retning. Eventuelle upopulære, men nødvendige tiltak må følges opp lojalt av alle. Planen må videre kommuniseres på en slik måte at både politikere og befolkningen skjønner hva kommunen gjør. Dersom omstillingsplanen ikke fører frem så må det treffes andre tiltak.

I førstkommende kommunestyremøte vil vi derfor foreslå at Levanger kommune bestiller en ekstern evaluering av omstillingsarbeidet. Vi foreslår dette for at kommunen skal utnytte ressursene bedre og gi et enda bedre tilbud til kommunens innbyggere.

Einar Dahlum,

kommunestyrerepresentant for Rødt i Levanger kommunestyre

Karl M. Buchholdt,

kommunestyrerepresentant for Venstre i Levanger kommunestyre