31.mai-1.juni hadde Levanger kommunestyre dialogseminar. I seminarets siste del var byutvikling tema. Her ble fremtidens Levanger diskutert, herunder kjøremønster i sentrum, parkeringsordning, tuneller under byen, avlastningsveger, gågater og kulturhus/kulturbibliotek, for å nevne noe. Politikerne ble bedt om å definere utfordringer på kort og lang sikt. Slik jeg ser det har Levanger to store utfordringer på kort sikt – trafikkmengden i Kirkegata og parkeringsplasser.

Under dialogseminaret tok flere parti til orde for bompengeordning i Levanger sentrum. Jeg mener bompenger ikke løser utfordringen man faktisk har med høy trafikkmengde, men heller straffer de som er avhengige av bilen for å komme seg rundt i Levanger. Man må enes rundt hva man faktisk ønsker for Levanger sentrum. Ønsker man å redusere trafikken i Kirkegata, eller ønsker man å legge trafikken utenfor Kirkegata?

foto

Undertegnede og Senterpartiets Morten Langdal jobbet godt sammen i workshoppen, og utarbeidet forslag til løsning på begge problemstillingene – der man legger til grunn at løsningen er å legge trafikken utenfor Kirkegata.

Løsningen er skissert som vist på vedlagt kart. Her legger man om kjøremønsteret i Levanger sentrum, slik at trafikken ledes i en slags «vifte» langs byens ytterkanter. Det vil si at nordgående trafikk kjører i enveiskjørt forkjørsgate i Jernbanegata, forbi Jeriko og kommer opp i krysset ved slakteriet, 7/11 og Kirkegården. Her møter nordgående trafikk sørgående trafikk, i en rundkjøring. Mens nordgående trafikk blir ledet videre mot trekanten, blir sørgående trafikk tatt med ned mot Sjøgaten, der sørgående felt er enveiskjørt forkjørsgate. Trafikken ledes gjennom hele Sjøgata, før den ledes tilbake til Kirkegata i krysset Kirkegata/Grønns gate. I det samme krysset ledes nordgående trafikk ned mot Jernbanegata. Dette krysset bør lysreguleres.

Trafikken fra Nesset utgjør en vesentlig andel av byens trafikkmengde. Fra Sundbrua kobles Nesset-trafikken på sørgående trafikkretning. Biler fra Nesset som skal nordover kan koble seg på nordgående trafikk i lyskrysset Kirkegata/Grønns gate. Trafikkmengden fra Nesset vil trolig gjøre lysregulering i krysset Sundbrua/Sjøgata nødvendig.

Trafikken fra Bruborg kobles på nordgående retning, via Brusvebrua. Beboere på Bruborg bør likevel, så langt det er mulig, oppfordres til å benytte seg av trekanten eller E6-påkjøringen ved Hegle, avhengig av hvor man skal. Dersom Brusvebrua likevel blir høyt trafikkert, må man vurdere om man skal ha lysregulering e.l. her også.

Denne løsningen leder trafikken fra Kirkegata bort fra hjertet av byen, og ut til ytterkantene. Dette gjør at både Kirkegata og Håkon den godes gate kan stenges for gjennomgangstrafikk, og man kan legge inn myke elementer som blomsterkasser e.l. som gjør at trafikken som må kjøre i disse gatene må holde svært lav fart. Man kan også legge til rette for at næringsliv (butikker, restauranter etc.) kan ta i bruk en større del av gatearealet til sin virksomhet.

Det vil likevel være nødvendig med noe trafikk i byen. Varetransport og adkomst for beboere, samt besøkende i sentrum må komme seg enkelt til og fra sentrum. Derfor har forslagsstillerne lagt til grunn at tverrgatene (øst – og vestgående) blir enveiskjørte (annenhver tverrgate enveiskjørt i øst – og vestgående). Dette gjør at de som skal til og fra sentrum enkelt kan koble seg av og på trafikkmønsteret rundt sentrum, og enkelt kommer seg dit de skal.

Parkering er et tema som er en viktig forutsetning for å gjøre sentrum mer attraktiv. På sikt bør det etableres parkeringshus/kjeller i eller i nærheten av sentrum. Likevel tror vi det er enkle grep som skal til for å lage flere parkeringsplasser i sentrum. Både langs Jernbanegata, Sjøgata og i flere tverrgater vil reduksjonen fra tofelt til enveiskjørt felt frigjøre areal. Her kan man lage skråstilte gateparkeringsplasser på venstre side av veien, en løsning som er svært arealeffektiv. Parkering i sentrum skal selvfølgelig være avgiftsfri.

Det er likevel en del utfordringer som må løses opp i for å få gjennomført denne endringen i trafikkmønster:

1. Kommunen og fylkeskommunen må samarbeide om løsningen.

2. Garasjerekka i Jernbanegata må rives.

3. Trafikkmønsteret forbi Jeriko må avklares.

4. Nordgående retning kommer i konflikt med slakteriets lastebilramper.

5. Rundkjøring i Levanger nord krever areal fra Kirkegården og 7/11 for å kunne realiseres.

Likevel er ingen av disse utfordringene større enn at de kan løses. Jeg håper med dette at vi kan ha en debatt rundt hva vi ønsker med Levanger sentrum. Man må definere problemstillingen før man definerer løsningen. Debatten må flyttes fra å være en debatt med svevende ord og høye ambisjoner, til å dreie seg om konkrete tiltak.

Avslutningsvis vil jeg si at ryktet om Levanger sentrums død er sterkt overdrevet. Det foregår masse bra i sentrum, med mange flotte aktører som skaper liv i byrommet. Jeg syns det er paradoksalt at de som roper høyest om at Levanger sentrum er dødt, er de som besøker sentrum minst. Dersom de forventer at noen skal skape liv i sentrum for de, er de naive. Det er ikke næringsliv, kulturliv eller kommunen som skaper liv i sentrum. Det er folket. Derfor må folket ta i bruk sentrum og slutte å snakke ned sentrum.