I sitt strateginotat, Helse, omsorg og velferd, underslår ikke kommunedirektøren at Verdal kommune står overfor store problem med kraftig økning i antall demente, for liten kapasitet på mange trinn i omsorgstrappa. Men kommunedirektøren beroliger og forsikrer at kommunens handlingsrom er større innen helse, omsorg og velferd enn innenfor skole og barnehage, fordi vi ikke har nasjonale normtall for bemanning innenfor helse og omsorg.

Det er forstemmende og trist at kommunedirektøren framstiller uverdig eldreomsorg som en valgmulighet for kommunestyret i møtet med dårlig kommuneøkonomi.

Verdal kommune hadde 113 sykehjemsplasser i 2015, nå har vi 100 institusjonsplasser. Å la to avdelinger ved VBB med til sammen 32 plasser stå tomme, framstilles som en økonomisk valgmulighet fordi retten til sykehjemsplass ikke er lovfesta. Kommunedirektøren anbefaler indirekte at politikerne kan bruke det kommunale sjølstyret til å la kapasiteten på sykehjemsplasser falle langt under anbefalt norm.

Stein Aamdal

Ved åpninga av Verdal Bo- og Behandlingssenter var planen at 36 plasser skulle brukes som korttidsplasser. Nå sies det at 18 av disse plassene er belagt med pasienter som egentlig trenger langtidsplass. Likevel drøfter kommunedirektøren muligheten for å øke problemet ved å legge ned bo- og avlastningstilbudet i Vuku i løpet av neste år. Strateginotatet antar at avvikling av Vuku Bo og Helsetun både vil øke behovet for langtidsplasser ved VBB, øke behovet for mer hjelp i egen bolig, samtidig foreslås det å redusere antall timer i hjemmetjenesten med 500 timer pr. uke.

Kommuneadministrasjonen underslår ikke problemene, men strateginotat setter heller ikke ned foten. Strateginotat sier ikke hvor grensa går mellom verdig og uverdig eldreomsorg. Kan kommunestyret trygt velge blant alle de foreslåtte tiltakene, og likevel gjøre krav på at Verdal kommune oppfyller ansvaret etter helse- og omsorgstjenesteloven, og sikrer innbyggerne en trygg og verdig alderdom?

Stein Aamdal