Sak om økning i kommunale avgifter ble behandlet i kommunestyret mandag 31.oktober. Her ble investeringsløp og gebyrer innenfor vann- og avløpssektoren vedtatt. Det resulterte i en brutal økning i kommunale avgifter for Verdals innbyggere.

Arbeiderpartiet syns det er uforsvarlig med en så bratt økning. Vi fremmet derfor sammen med INP og Venstre forslag om å utsette saken, og at saken kommer tilbake med alternativer for lavere økning i gebyr. Vi ønsket å se på handlingsrommet til politikken, med et tydelig signal om at vi ikke vil belaste innbyggerne med den type gebyrøkning. Dette ble dessverre nedstemt av Høyre, SP, Verdalslista, SV og Rødt.

Denne saken vil ramme folk hardt. Avgiftene øker nå med 20% i 2024, 17% i 2025, og 15% i 2026. For en gjennomsnittlig husstand vil det si en årlig økning på kr 2106 i 2024, ytterligere kr 2177 i 2025, og oppå dette kr 2313 i 2026.

Dette er usosialt. Spesielt i tida vi nå er inne i med renteøkninger og prisøkning. Totalen begynner å bli tung å bære for alt for mange. Dette rammer ikke husstander med to gode inntekter, nedbetale lån, eller greit med penger på bok hardest. Det rammer nyetablerte, det rammer småbarnsforeldre, det rammer aleneforsørgere, det rammer syke og det rammer enslige.

Det kan ikke Arbeiderpartiet være med på. Vi ville derfor se på for eksempel mulighetene for å ta ned investeringsbudsjettet i volum, og øke lengden på nedbetalingsplan. Vi stiller også spørsmål til om det er riktig å kjøre på med et krafttak på investeringer her, når Norges Bank gjentatte ganger øker renten for å kjøle ned økonomien.

Vi tar med skuffelse innover oss at vi ble nedstemt av flertallet. Den brutale gebyrøkninga er et faktum.

Ragnhild Iversen,

Verdal Arbeiderparti