Åpent brev til representanter i kommunestyret vedrørende forslag om nedleggelse av Holåsen barnehage.

Det ble i kommunestyremøtet 21.06.23 avgjort å ikke legge ned Holåsen barnehage etter forslag om å avvikle driften fra kommuneadministrasjonen.

Det hadde blitt gjennomført en kostnadsvurdering for vedlikehold og oppgradering av Holåsen barnehage før dette kommunestyremøtet. Det var en langvarig debatt med mange argumenter for og mot. Forslaget ble nedstemt, og de som stemte for dette vant nok mange stemmer i Skogn under valget noen måneder senere.

Nå er forslaget på nytt fremmet fra administrasjonen, da Levanger kommune er i en kritisk økonomisk situasjon. Dette oppleves som svært betenkelig da det er mindre enn fem måneder siden dette var oppe sist gang. Det er ingen ny eller annen informasjon i dag enn det var i juni. Tilstandsrapporten er klar i sin tale - man må bygge ut barnehagen for å få på plass et bedre ventilasjonsanlegg.

Det er derimot en kostnadsberegning på 20 år, hvor store deler av kostnadene er vedlikeholdsarbeid som man må påregne uavhengig av hvilken barnehage man drifter. Strakstiltakene på under ett år påbeløper seg 224.250 kr, 3.755.325 kr de neste ett til fem år, og resterende er vedlikeholdsarbeid de neste fem til tjue årene.

Var stemmene som ble avgitt i kommunestyret en valgplan for å høste stemmer blant foreldre og innbyggere i Skogn? Eller kan vi stole på at våre folkevalgte politikere holder fast ved sine stemmer og viser oss den tilliten vi har gitt?

I Holåsen vest er det 38 tomter som ligger ute til salgs. Ett av salgsargumentene fra Levanger kommune er at Skogn har et «rikholdig tilbud» med barnehager i og rundt Skogn sentrum. Dersom Holåsen legges ned, vil kun Skogn barnehage anses som et sentralt barnehagetilbud for de tilflyttende til Holåsen vest. Holåsen barnehage er knappe ti minutters gange gjennom skogen fra det nybygde boligfeltet.

Samtidig ser man utbygging av leiligheter i Skogn sentrum, som også vil være potensielle familier med behov for en barnehageplass. En nærliggende barnehage vil være et svært viktig salgsargument for tilflyttende barnefamilier. Dette vil skape tilknytning til lokalmiljøet, og skape relasjoner for barn og voksne. Dersom Holåsen legges ned, og man forventer at tilflyttende skal kjøre 6,5 km en vei, altså 26 km i løpet av en dag (som fra undertegnedes bosted) til Bjørnang barnehage, kan man forvente at man mister potensielle kjøpere.

Det vil i 2026 stå en ferdigstilt E6 som reduserer reisetiden fra Kvithammer til Åsen fra 19 til ni minutter. Oppgraderingen av E6 fra Stjørdal til Ranheim vil stå ferdigstilt i 2025, hvor man reduserer reisetiden fra 22 til 15 minutt. Ifølge en utredning gjennomført av Knut Vareide (Telemarksforskning i oppvekstutredningen) fra oppdragsgiver Levanger kommune i november 2022 vil dette føre til befolkningsvekst sør i kommunen, altså i Åsen og Skogn.

Vil kommunen ha nok barnehageplasser til å dekke behovet dersom tilflytningen øker betraktelig? Vil det være nok barnehageplasser i Åsen til å dekke behovet, eller vil noen boende i Åsen trekke til Skogn for barnehageplasser? Vareide konkluderer med at fire forhold vil kunne påvirke tilflytning og befolkningsvekst, hvor en av disse er sentrumsutvikling og ameniteter som barnehage, skole og dagligvarebutikker. Han poengterer videre at Åsen (og da Skogn, som også vil se en tilflytning) antagelig er mest aktuelle for barnefamilier, noe som gjør at barnehage- og skoletilbud er viktig.

En sentral barnehage vil også være viktig for potensielle tilflyttere. Levering av barn i barnehagen i Bjørnang kontra Holåsen vil medføre betydelig tidsbruk dersom en forelder skal pendle fra Holåsen/Skogn sentrum og til Stjørdal eller Trondheim for å jobbe.

Knut Vareide konkluderer med at det er stor mangel på næringsareal nord for Trondheim. Levanger kommune leter etter nye næringsområder, og kommunen er i dialog med noen grunneiere der man nå beregner om det er økonomisk og teknisk mulig å lage store næringsarealer. Foreløpig er man ikke helt i mål, og konkret informasjon om hvor dette er ønsker man ikke å gå ut med.

Norske Skog ligger på Skogn, hvor det er cirka 300 dekar næringsareal ledig. Flere større internasjonale industribedrifter viser interesse for området, samtidig som at Norske Skog skal opp med annen og ny inntektsbringende virksomhet, hvor det forventes mer enn 100 arbeidsplasser frem mot 2030.

Levanger kommune er inne i en prosess for å bli godkjent som Miljøfyrtårn. Dette er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å vise sammfunnsansvar og dokumentere sin klima- og miljøinnsats. Levanger kommunes mål med dette er å bedre miljø- og klimaarbeid. Transport er en viktig del av sertifiseringen. Dersom Holåsen barnehage legges ned, vil det bety økte miljøutslipp ved bilkjøring fra og til barnehagen.

Mange av foreldrene i Holåsen barnehage bor i gangavstand, og går derfor til og fra barnehagen hver dag. Det vil også for mange kunne være viktig med barnehage i nærheten av der de bor for å ikke være avhengig av bil for å kunne levere og hente.

Rigmor Wiborg, pedagogisk leder i Holåsen barnehage er tydelig på at hun ønsker å bevare barnehagen. Hun var en av de som var med på å åpne barnehagen i 2003. Da de solgte til Levanger kommune i 2018 ble de informert om at det skulle bygges en ny kommunal barnehage på Skogn, hvor de ansatte ville være med videre sammen.

Hun presiserer at de er svært glade i barnehagen sin. De har sammen vært med på å utvikle barnehagen til det den er i dag. Hun mener det er en positiv ting at de ikke er større enn de er, da de får et nært forhold til barna, foreldrene og besteforeldre. Dette skaper stor trygghet for barna.

Beliggenheten er noe av det beste, det er sentralt med skogen som nærmeste nabo.

Foreldre i Holåsen barnehage er svært fornøyde. Vi ser hvor viktig barnehagen er for barna våre, og ingen av oss ønsker nedleggelse. Vi mener trygghet og nærhet til lokalmiljøet, de ansatte og barnehagen er med på å forme barna våre til trygge og selvstendige individer.

Jeg ber dere om å revurdere forslaget om å legge ned Holåsen barnehage. Jeg opplever det som et desperat forsøk fra administrasjonens side for å spare penger i et trangt budsjett. I det totale budsjettet vil kostnad for renovering av barnehagen være en liten promille, men for foreldre, ansatte og barn vil det bety alt.

Vil det være til det beste for lokalmiljøet og fremtidig tilflytning til området med tanke på utbygging av E6, tomtesalg i Holåsen vest og økte jobbtilbud i umiddelbar nærhet?

Jeg mener nei, og ber dere derfor om å videreføre lovnadene vi fikk i juni om å bevare den fantastiske barnehagen vår.

Med vennlig hilsen

Ida Berg, mor i Holåsen barnehage