En rekke oljefelt i Norge har blitt elektrifisert, og nå like før jul bestemte regjeringen at også produksjonen ved olje-og gassfeltene Draugen og Njord skal få elektrisk kraft fra land. Det betyr at vann- og vindkraft skal stå for produksjonen av olje og gass ved disse 2 feltene. Olje og energiminister sier at dette er et godt eksempel på hvordan industrien jobber sammen for å få ned utslippene på norsk sokkel. Her er det viktig at man er presis, det betyr mindre utslipp på norsk sokkel.

Trønderske bedrifter står i kraft-kø

I MN24 leser vi om at trønderske bedrifter nå må stå i Statnett-kø for å få tilgang til mere kraft. Ett eksempel er MM FollaCell i Follafoss som trenger mere strøm, men må vente. Et annet eksempel er Aker Solutions Verdal som også må finne seg i å vente før de får tilgang til mer kraft. Søker bedriften om mer enn 5 megawatt (MW), må bedriften finne seg i å stå i kø. Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett sier i den sammenhengen at det er viktig at lokale næringslivsutøvere og elektrifisering av transportsektoren ikke blir stående i kø bak store industri-prosjekter, så mindre prosjekter får kraft.

Equinor er unntaket

Her er altså Equinor et av unntakene, selskapet får tildelt hele 171 MW til elektrifisering av oljeplattformer utenfor Nord-Trøndelag. Draugen og Njord vil forbruke 80 MW av dette. Flere utrykker sin bekymring for denne utviklingen, bl.a. fordi man vet at om ganske kort tid har vi kraftunderskudd også i vår region. Jeg frykter som mange andre at det vil komme en ny kraftkrise til Trøndelag, og elektrifisering av sokkelen vil bidra til mindre muligheter for utvikling av landbasert industri, bidra til høyere kraftpris som vil gi dårligere konkurransekraft for eksisterende industri , men også dyrere strøm for husstandene i Trøndelag.

Hva oppnår vi med å elektrifisere sokkelen?

Olje og gass næringen grønnvasker seg, Norge grønnvasker seg, og mere gass kan eksporteres til Europa hvor den kan benyttes til kraftproduksjon. Vil da utslippet fra gassen og oljen vi tar ut reduseres? Eller flytter vi bare utslippet til de områdene som kjøper olje og gass fra oss i Norge? Det er fristende å påstå at dette ikke reduserer karbondioksid- utslippet fra den oljen og gassen vi tar ut nevneverdig, det bare flyttes!!

Den gode butikken i dette …

Først så er vi så heldige at vi får være med og finansiere/betale infrastrukturen som skal bygges ut til sokkelen, kostnad for elektrifisering av Draugen og Njord er anslått til 7,3 milliarder. Da får vi sendt mye kraft ut til sokkelen i disse kablene, og resultatet er at det blir enda mindre elkraft og høyere kraft-priser i Trøndelag. Men, heldigvis blir det etter elektrifiseringen av sokkelen transportert mere gass og olje til Europa, og der produseres det elkraft av dette. Vi heldige trønderne får da (heldigvis) kjøpt tilbake denne elkraften, kanskje til og med enda dyrere enn den vi produserer med vannkraft i Norge! Dette er jo en veldig god butikk for noen, bare ikke for oss i Trøndelag!! (Jeg regner med at du som leser dette forstår ironien ovenfor) Dette vil etter mitt syn føre til et enda større behov for utbygging av ny kraftproduksjon i Trøndelag, det vil føre til økte priser, det vil medvirke til brems for landindustriens mulighet for den grønne omstillingen. Og sist, men ikke minst, utslippet fra olje og gass som utvinnes fra vår sokkel blir heller ikke vesentlig redusert, bare flyttet.

Hva har bidratt til industribygging i Norge?

Det har selvsagt vært billig kraft! Industribyggingen i Trøndelag har i likhet med resten av landet hatt et konkurransefortrinn med tilgang til billig kraft, og dette fortrinnet forsvinner for landindustrien med denne utviklingen vi nå ser. Unntaket her er kanskje satsningen på Hydrogen og ammoniakkindustrien på land. Her blir det gitt både romslig med kraft og tilskudd på investeringer.

Stopp elektrifiseringen av sokkelen

Det er etter mitt syn helt feil prioritering å elektrifisere vår sokkel, det er sløsing med kraft, og det er direkte skadelig for eksisterende industri samt utvikling av ny industri på land. Min oppfordring til vår regjering er: Begrav alle planer om elektrifisering av sokkelen, og trekk tilbake alle godkjenninger der det ikke er startet med bygging av infrastruktur ut til sokkelen!!