Senterpartiets kortsiktighet og manglende ryggrad til å imøtekomme utfordringsbildet i kommuneøkonomien bidrar kun til å svekke tjenestetilbudet til de svakeste og de som trenger det mest.

Alle fremtidsprognoser i forhold til demografisk utvikling og økonomifaglige vurderinger blir i liten grad hensyntatt.

Som styringsparti viser de med sitt forslag til budsjett og økonomiplan at de i liten grad vil imøtekomme utfordringsbildet og gjøre noe med det. Senterpartiet bare skyver problemene foran seg, og har ikke den styrken som skal til for å få styring over økonomien i forhold de løpende endringsbehovene som er der allerede i dag og vil forsterkes i fremtiden.

Hvis de ignorerer omstillingsbehovet innen oppvekstsektoren og ikke bidrar til å få de økonomiske forutsetningene på plass, vil det på sikt svekke totaløkonomien på en slik måte at tjenestetilbud og innhold blir dårligere, og på veien dit kastes 10 talls millioner rett ut av vinduet.

Hvor er ansvarligheten? Gjennom flere år har driftsbudsjettet blitt dopet med lånte midler, og gjeldsgraden var uvanlig høy før vi gikk inn i det nødvendige investeringsløpet som vi er inne i , og samtidig helt nødvendig for å møte utfordringsbildet.

Politikken i Verdal har i mange år vært styrt ut ifra følelser, ideologier, prinsipper og delvis populisme, i stedet for realisme. En slik styring fører oss bare lengre ut i det økonomiske uføret, som videre får følger for vår tjenesteproduksjon.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er så detaljert og tydelig på omstillingsbehovet og veien videre, at den ikke kan misforstås.

Dette setter Senterpartiet i spill med sitt budsjettforslag, og økonomien svekkes ytterlig.

NÅR SKAL POLITIKKEN VÅKNE? Premissene i forslaget til budsjett og økonomiplan fremmet av Senterpartiet i formannskapet og som innstilling til kommunestyret, vil vi i Høyre karakterisere som uansvarlig. De går på tvers av alle faglige og økonomiske råd, bidrar til et overforbruk som kunne vert unngått.

Hvor langt ned i grøfta skal vi tvinge økonomien. Den er allerede så langt nede, at den er utfordrende å snu.

Senterpartiets budsjettforslag gjør situasjonen meget utfordrende for kommunedirektøren, hans handlingsrom svekkes betydelig, og til syvende og sist vil noen bli lidende som følge av Senterpartiets prioriteringer.

Det vil gå utover de som har behov for helse og omsorgstjenester, de aller svakeste gruppene.

Politikken må ta et bærekraftig og helhetlig ansvar?

Kommunestyret gjør det ikke ved å støtte Senterpartiets forslag til budsjett og økonomiplan.

Oddleiv Aksnes

Gruppeleder

Verdal Høyre