NJFF Nord-Trøndelag har en klar beskjed til våre politikere, både lokalt, regionalt og nasjonalt, om å ikke røre Norges vernede vassdrag. Og spesielt ikke Verdalsvassdraget som er et nasjonalt laksevassdrag.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har alle uttalt at de vil vurdere å bygge ut flere av de 390 vassdragene som har fått varig vern. Den tanken må de legge bort igjen med en gang.

Inga Saur er regionleder i NJFF Nord-Trøndelag.

Vernet ble opprettet for å beskytte miljø, dyreliv og gjenværende urørt vassdragsnatur for fremtiden. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei å gå.

Det er på sin plass å minne om at vi er inne i FNs restaureringstiår hvor målet er å bevare intakt natur og restaurere ødelagt natur. I en slik sammenheng framstår det som absurd å gå i motsatt retning og oppheve det som Stortinget har fattet vedtak om å verne for framtiden.

Verdalselva er et nasjonalt laksevassdrag. Her skal hensynet til villaks settes først. Det ser ut til å være glemt. Villaksen er kategorisert som nær truet og er nå satt inn på den norske rødlista. Dette er alvorlig.  Likevel leker politikerne med tanken om å gjøre inngrep i vassdrag som villaksen er helt avhengige av for å overleve – ikke bare som enkeltindivider, men som art.

Ja, vi trenger mer ren energi, men vi lever også i en tid hvor naturmangfoldet er truet. Norge må søke alternative kilder til økt kraftproduksjon. Stikkord her er blant annet oppgradering av eksisterende kraftverk, etablere gode rammer for energiøkonomisering og alternativ strømproduksjon.

Det er nå forsøkt innført et nytt begrep «skånsom utbygging». Har vi eksempler som viser skånsom utbygging? Det er lansert behov for flomdemping og at det vil ha en god effekt på villaksen. Finnes det noe grunnlag for en slik uttalelse? De skal være klar over at enhver utbygging vil gjøre ubotelige inngrep i en allerede presset natur.

Verdalsbrukets representanter uttaler at hensynet til villaksen vil være avgjørende. Da er egentlig saken klar. All erfaring og kunnskap om laksevassdrag og kraftutbygging viser at utbygging er negativ, uansett hvordan dere snur og vender på det. Ergo må den rødlistede villaksen i Verdalselva få være i fred for utbygging.

Fangststatistikken for Verdalselva viser mer enn en halvering av fangsten de siste 15 år. Tror Verdal kommune virkelig at en «skånsom» kraftutbygging vil hjelpe mot dette ?

Denne våren skal regjeringen sette ned en energikommisjon som skal se på hvordan vi kan produsere mer strøm de neste årene. Denne kommisjonen må få klar beskjed om at de ikke skal inkludere de verna vassdragene i sine vurderinger.

Det påpekes lite lokal motstand?

Vi, og mange flere er imot!

NJFF Nord-Trøndelag

Inga Saur

Regionleder