Høye priser og renter vil prege den fylkeskommunale økonomien i årene som kommer. De siste årene har fylkeskommunen prioritert å bruke midler på store investeringer for framtiden gjennom bygging av nye videregående skoler. Trøndelag SV mener disse investeringene var nødvendige. Samtidig har fylkeskommunen overtatt flere oppgaver fra staten uten at midler har fulgt med. Trøndelag SV mener det er behov for fullfinansiering av blant annet tunnelsikkerhetsforskriften, oppgaver fylkeskommunen har overtatt på integreringsfeltet og kulturminner. Fylkeskommunen trenger også ekstra midler for å innføre nullutslippsteknologi på ferger og hurtigbåter.

Fylkeskommunens viktigste oppgave er likevel å sørge for at alle ungdommer i fylket får ei utdanning og kommer seg ut i arbeid. Trøndelag SV mener dette må prioriteres også i tider da fylkeskommunens økonomi er trangere. Trøndelag SV mener disposisjonsfond skal bygges opp i gode økonomiske tider, og brukes i dårlige. Trøndelag SV ønsker derfor å bruke av disposisjonsfond for å opprettholde gode tilbud i dag.

I desember skal fylkestinget behandle forslag til ny tilbudsstruktur for Trøndelag. I fylkesdirektørens forslag foreslås det at flere yrkesfaglige tilbud fases ut, at musikk, dans, drama (MDD) fases ut på Ole Vig og Olav Duun, og at plasser på studiespesialisering økes. Trøndelag SV stiller seg ikke bak dette forslaget. Det vil i framtida være et stort behov for fagarbeidere innen byggfag, helsefag mm – tilbud på yrkesfag kan derfor ikke fases til fordel for studiespesialisering.

MDD-linjene i Trøndelag er viktige linjer fordi de utdanner profesjonelle musikere, dansere og skuespillere og kulturarbeidere som blir aktive i sine lokalsamfunn. MDD er også viktig siden det er et studietilbud som gir studiekompetanse og mulighet til å bli lærere, leger og sykepleiere for en gruppe elever som ikke nødvendigvis ville ha funnet seg til rette på vanlig studiespesialisering-linje. Trøndelag SV mener derfor at det er viktig å opprettholde alle MDD-linjer i Trøndelag. Tilbudet kan ikke sentraliseres og reduseres. Det vil føre til at kun de med de aller beste karakterene og de som allerede er meget gode i musikk, dans og drama får plass på tilbudet. Resultatet vil bli et elitetilbud.

Å sikre at fylkets ungdommer fullfører videregående utdanning og kommer seg videre til studier og arbeid, er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. Når tilbudsstruktur og budsjett behandles i fylkestinget i desember må derfor utdanningsområdet skjermes for kutt slik at viktige yrkesfagtilbud og MDD-linjene ikke fases ut, men sikres.

En varslet innføring av karakterbasert opptak vil kunne bety at de med lavest karakterer fra ungdomsskolen ikke lenger kommer inn på sin nærskole, men får lang reisevei eller må flytte på hybel. Karakterbasert opptak vil også være en stor trussel for de minste skolene, hvis elever søker til andre skoler i nærheten. Karakterbasert opptak kan også føre til en utvikling av A- og B-skoler i fylket. Trøndelag SV vil derfor understreke at det er viktig at nærskoleprinsippet opprettholdes som inntaksordning for videregående opplæring i Trøndelag.

Ottar Michelsen

Trøndelag SV