Til foreldre i Stiklestad og Leksdal skolekrets.

Som tidligere FAU-leder over flere år ved Stiklestad skole, ønsker jeg å komme med ett svar til Ystad sitt innlegg lørdag 18. mars i Innherred, angående flytting av Leksdalselevene til Stiklestad skole høsten 2023. Jeg ønsker å løfte opp hans engasjement i saken og støtter hans ønske om å vente med flytting til ny skole tiltrer i virke.

Jeg mener bestemt at Leksdalselevene må være på egen skole til ny skole står ferdig! Min bakgrunn i saken, er som FAU-leder og nestleder over flere år ved Stiklestad skole, både i prosess før  vedtak om bygging, gjennom vedtaksbeslutning og nå som pensjonert FAU-leder.

Mine vurderinger grunnlegges i barnets beste og konsekvenser, ikke i penger og beløp. Henviser også her til tidligere innlegg i Innherred om status Stiklestad skole. Jeg mener bestemt at Stiklestad skole ikke er rustet rammemessig til å ta imot flere barn enn dagens antall, da skolen allerede i dag er i alt for dårlig stand.

Min mening vektlegges i følgende begrunnelser:

Det holder ikke å ha inneklimaundersøkelse som grunnlag for ny vurdering, da rammene på skolen er så dårlig.

Mangler å påpeke er:

 • Mus har inntatt skolen som bopel, noe som ikke er barna verdig, uavhengig av hjemsted Leksdal eller Stiklestad.

 • Skolen er iskald på vinteren og glovarm på sommeren. Her er det ikke tiltenkt iverksettelse av tiltak. Når det blåser ute, flagrer gardinene og kald vind siver gjennom vinduet. Enkelte vegger er så dårlige at det ikke er helsemessig forsvarlig å sitte der, her nevnes spesifikt veggen inn til lærerværelse.

 • Mopper ligger i vinduskarmer for å ta unna fukt og vann. Hvor lenge de ligger der er uklart, men i mitt hodet sees dette ikke sammen med ett godt inneklima.

 • Vannflekker i gymsalen pga lekkasjer i taket. Ett rom det er uforsvarlig å ha gym i pga fare for å skli og skadefremkallende for barna. Her tiltenkes ingen forbedring før ny skole står ferdig. Slike fuktskader fremkaller ikke godt inneklima!

 • Barn sliter med konsentrasjon og hodepine, ikke kun pga dårlig luft og inneklima, men pga klang og støy i klasserom som jeg mener ikke er optimale arbeidsforhold for barna for tilegnelse av læring og kunnskap.

 • Kalde garderober med kaldt vann. Garderobene er i dag i ett murrom nede i bomberommet ved skolen. Liten mulighet for å forbedre garderobeløsningen pr idag for barna.

 • Ingen handicaptilpasning for barn med spesielle behov.

 • Veldig farlig trafikkforhold ved skolen. Her ble prøvd utbedret 2022 med en prislapp på 60 000kr, men FAU i samråd med skole, fikk avslag på iverksetting av plan fra Trafikkutvalget. Ved flere elever, blir det større pågang med biler og busser, noe som ibefatter ett stort behov for omregulering av trafikksituasjonen ved stiklestad. At skolen ligger på en bakketopp veimessig, skaper også ett utfordrende og uforutsigbart trafikkbilde.

 • Mangel på rom til spesialundervisning. Kontoret til rektor må brukes til gruppeaktiviteter med enkeltbarn. Her vil pågangen bli større ved flere barn.

 • Skolekjøkken og musikkrom må brukes som klasserom, noe som gjør at disse fagene må tilpasses og reduseres. Her kreves det mer av lærere for tilpasning.

 • Mye uteskole praktiseres. Ikke noe galt med det, men når mulighetene er låst både værmessig og ved manglende romkapasitet inne, er dette ett svært uheldig situasjon. Med flere elever ved skolen, vil dette bli mer krevende.

 • På veggen på yttersiden av skolen, er det store sprekkdannelser i grunnmur. Fasaden på skolen er ikke god, noe som gjør skallet på skolen er for dårlig også for dagens drift. Slike avvik blir ikke utbedret, som meg bekjent, i påvente av ny skole.

 • Store flekker og hull i tak i klasserom og korridorer inne pga mugg og fukt. Disse flekkene er godt synlig, men det lukter også mugg inne i skolen ved ankomst.

Jeg ønsker å påpeke at disse manglene, ikke i det totale, kan påvises i en inneklimaundersøkelse!

Jeg ønsker å løfte frem 5.klassen som er den største klassen i dag på stiklestad, den innehar 38 elever. Ved sammenslåing med Leksdal blir de 44 elever. Å drifte så store klasser er krevende, både organisatorisk, individuelt tilpasset og utviklende til barnas beste. Jeg ønsker å nevne, at denne klassen mest trolig ikke rekker ny skole og at rammene rundt disse barna, vil inneha 44 elever ut barneskoleløpet.

Jeg ønsker ikke å legge økonomisk perspektiv i denne saken fra min side. Vedtaket er gjort, ny skole kommer! Mitt budskap er barneperspektivet og «barnas beste»! Jeg mener også at folket i Leksdal fortjener ro i sin sak og at en vurdering rundt flytting av elever bør gjøres snart for å skape ro. Ingen er tjent med at en slik beslutning dras ut i langdrag, verken foresatte, barn, lærere og befolkning i Stiklestad og Leksdal.

Sammen kan vi skape noe bra i møte med ny skole, men da må vi lytte til folket og se på de faktiske rammene vi har i dag. «Rammene rundt barna, former barna» - og i dette tilfellet er ikke rammene gode nok!

En klok advokat sa engang: «Er man usikker i en beslutning i en sak, skal barnets beste overstyre alle beslutninger!» Nå er det på tide Verdal kommune trumfer  «Barnas beste» i sin beslutning!

«Det er bedre å investere 1 kr når barna er små, enn å koste på de 3 kr når de blir voksne!»

Linda Holmli

Tidligere FAU leder ved stiklestad over flere år.

4. plass listekandidat SP for kommende kommunevalg.