Vi bor i en kommune der det skapes verdier og der det finnes muligheter både for vekst i folketall og arbeidsplasser. Det tilrettelegges for bygging av boliger i Fagerli, Hallemsåsen og Brauta. Det er ledige tomter i Lysthaugen, det er planlagt bygging i Leksdal og det er en rekke leilighetskompleks som bygges og planlegges rundt og i sentrum.

På Ørmelen skjer en forskjønning. Det sees på en renovering av Ørmelen skole. Det satses på nybygging av leilighetskompleks på Ørmelen, dette på et sentrumsnært område med en godt tilrettelagt infrastruktur. Det tilrettelegges for aktivitet langs elva i samarbeid med velforening og innbyggere på Ørmelen. Nå skjer det virkelig mye bra på Ørmelen!

Nye skoler som den i Vinne viser at satsing på moderne skolebygg gjør det attraktivt å bosette seg for barnefamilier. En ny Stiklestad skole vil få samme effekten.

I kommuneplanens samfunnsdel er et av hovedmålene å bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftige industrialisering og bidra til innovasjon. Vi har et felles arbeidsmarked med nabokommunene, og avstandene mellom er kort. Med dagens teknologi er det å mulig å være ansatt i et firma i Oslo og jobbe fra hele Verdal.

«Vi må berre få folk til å velge Verdal’n.» Det forutsetter at infrastrukturen er på plass, det gjelder vei, vann og kloakk og muligheter for digital tilknytning. Vi har i dag ganske god digital dekning, men den kan noen plasser bli bedre.  Vei har vi. Jernbanestasjonen ligger i sentrum. Når det gjelder vann så vedtok nettopp kommunestyret en detaljreguleringsplan for bygging av nytt vannrenseanlegg i Hallemsåsen. Det er viktig at vi kommer i gang med bygging av vannrenseanlegget, både med tanke på klimautfordringene og for å møte behov en framtidig industrietablering vil ha.

Det handler om å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, nyetableringer. Ørin sør blir et nytt industriområde som ligger attraktivt til med nærhet til E6. Utvikling av Ørin Nord ligger som en mulighet og er nærmere målet om å kunne tas i bruk enn noen gang. Og det blir sett på fortetting av industriområdet. Der har vi et innovativt og framtidsretta miljø. Spennende muligheter for gründere og folk fra mange forskjellige miljøer.

Så har vi et område ved Bobyn som det har vært noe diskusjon om. La det ikke være noen tvil om at Senterpartiet er løsningsorientert og vil arbeide for å få tatt i bruk disse områdene og evt. andre områder til etablering av nye arbeidsplasser, men ikke på bekostning av utviklingen av sentrum.

I Verdal har vi veldig mye som ligger til rette for at nye innbyggere skal velge kommunen som arbeidsplass og bosted. Vi har mye å by på. Vi har et oppegående kulturliv, tilrettelagte turmuligheter og vakker urørt natur, sjø, fjell, et sentrum med et variert næringsliv, levende bygder og vi har Stiklestad. Dette skal vi ta vare på.

Verdal’n altså!! Ski- og idrettsanlegg, aktivitetspark, dugnadsånd i bygd og by, julepynting av sentrum på Øra og i Vuku på dugnad. Den felles kultur og historia vår som er limet i lokalsamfunnet og formidles av skribenter fra Verdaln i minst 8 bokutgivelser bare i år.  Det kler visjonen for Verdal: Sterk fortid - Stolt framtid!

Vi har i år vedtatt kommuneplanens samfunnsdel og sagt hvordan vi vil ha det og hvordan vi skal få det til. Det står: Å bygge ei stolt framtid i Verdal er en oppgave for hele Verdal. De beste løsningene finner vi sammen. Derfor er det så viktig å få involvering av alle slik at det blir vi, og ikke oss og dem.

Det arbeides godt og målrettet i kommunen vår. Både innbyggere og kommunens organisasjon jobber for at Verdal skal være en god og foretrukket kommune å bo i.

Jeg har tro på at unge, barnefamilier og andre vil synes det er fint å bo i Verdal. Og om ikke verdalingene sprer ordet og tar tak i dette, hvem skal da gjøre det?

Det koster ingenting å framsnakke kommunen og mulighetene som ligger i vår flotte kommune.

Siri-Gunn Vinne

Leder utvalg plan og samfunn

Verdal Senterparti