Å opprettholde Boligsosialt team var en av merkesakene for oss i Verdal Ap i behandlinga av budsjett 2023 og økonomiplan. Det var, og er, svært viktig for oss at teamet får fortsette den gode og svært viktige jobben de gjør med å hjelpe kommunens svakeste i boligmarkedet med å bo. Derfor stilte vi en rekke spørsmål rundt temaet i budsjettprosessen, og landet på å foreslå å opprettholde boligsosialt team i budsjettbehandlinga. Dette forslaget ble nedstemt av kommunestyrets flertall. Verdal Sp fremmet deretter et lignende forslag, som også samtlige Ap-representanter stemte for.

Nå viser det seg imidlertid at hele 1/3 av teamet kuttes likevel (...). En av tre ansatte flyttes fra teamet, og kapasiteten reduseres dermed med over 30 prosent. Vi forstår at dette innebærer at jobben som er gjort hittil, likevel ikke kan opprettholdes. For å si det med rene ord; vi opplever oss langt på vei lurt.

Aps gruppeleder Trine Reitan stilte i mandagens kommunestyremøte følgende spørsmål til ordfører.

-       Var ordføreren klar over at 1/3 av teamet likevel skulle legges ned?

-       Hvilke konsekvenser vurderes den betydelige nedskaleringa av boligsosialt team å ha for tjenestens brukere? Og for verdalssamfunnet i sin helhet?

-       Stiller ordfører seg bak kuttet – ja eller nei?

Ordfører redegjorde i svaret sitt tydelig og grundig for dette. Ordfører var ikke orientert om, eller klar over, kuttet. Ordfører løfter deretter saken fra en prinsipiell innfallsvinkel; antall årsverk er kommunedirektørens bord, ikke politikken. Det stemmer. Det praktiske arbeidsgiveransvaret for kommunens ansatte ligger hos kommunedirektøren.

MEN: Politikken eier imidlertid innbyggerperspektivet. Det er politikken som bestemmer hvilke tjenester kommunen skal levere til sine innbyggere. At 1/3 årsverk kuttes i en tjeneste, indikerer at tjenesten ikke bare ostehøvles litt på, men derimot at tilbudet til innbyggerne som har behov for dette blir svært mye dårligere. Det ønsker ikke Aps kommunestyregruppe å sitte rolig i båten å se på, og avskrive med at «det får ikke vi gjort noe med».

Boligpolitikk er viktig for Ap fordi det handler om fordelingspolitikk. Det handler om å forhindre at noen av innbyggerne våre direkte faller igjennom i velferdssamfunnet. Å mislykkes på dette området, får raskt veldig store følger for den enkelte, men også for kommunen. Det vil lett utløse større, og dyrere, hjelpebehov i neste runde. Slike avgjørelser sier noe om hvordan vi ønsker å behandle grupper som har særskilte behov. Å rokke ved dette, vil gjøre noe med stabiliteten i samfunnet.

OG: Det er fortsatt ikke for sent å reversere kuttet i boligsosialt team. Jeg registrerer at det nå er bestilt en presentasjon av teamet i Formannskapet – og jeg håper det er vilje blant det politiske flertallet til å prioritere videreføring teamet i sin helhet. For kuttes det, er det ikke muligheten det står på. Det er viljen.

Ragnhild Iversen

kommunestyrerepresentant Verdal Ap