Flere bygg i Levanger sentrum som så langt har vært forbeholdt for forretningsformål kan gjøres om til boliger. Det blir følgene om de foreslåtte endringer til reguleringsplanen for Levanger sentrum til slutt blir vedtatt av de folkevalgte. Rådmannen la fram et forslag som ble behandlet av politikerne i plan- og utviklingskomiteen i går, og som nå skal ut på høring før endringene til slutt skal vedtas av kommunestyret.

Politikerne gikk lenger enn administrasjonen når de åpner for en mer liberal praktisering av reguleringsbestemmelsene. De ønsker å tillate omgjøring fra næring til boligformål i første etasje flere steder i sentrum, det pekes konkret på Sjøgata mot sundet, men også generelt mer bolig mot gate enn det som framkommer i rådmannens forslag. Politikerne presiserer at deres generelle oppfatning er at det bør være næring mot gate i Håkon den godes gate og i Kirkegata.

Jeg synes det var en fornuftig presisering og en god realitetsorientering i forslaget som Senterpartiets Alf Magnar Reberg la fram på vegne av flertallspartiene Ap, Sp og KrF. Det samme kan ikke sies om rådmannens forslag, som ga inntrykk av å foreslå en oppmyking, men som ikke ville endret så mye på realitetene så langt jeg klarte å lese det.

De siste åra har politikerne hatt flere dispensasjonssøknader til behandling, saker de har valgt å avslå eller utsette i påvente av de bebudede endringene i reguleringsplanen. Vi har opplevd at politikerne nærmest har unnskyldt seg for å følge planen fra 2008, fordi de har sett at den har vært for streng.

Mens vi har ventet på en endring har da også flere gode planer gått i vasken.  Studentsamskipnaden, for eksempel, har all grunn til å føle seg snytt. De kjøpte Håndverkeren i Jernbanegata, startet en modernisering av bygget for å bygge den om til studentboliger, men fikk avslag da de søkte om bruksendring. De hadde ikke tid til å vente på en revidert reguleringsplan og stoppet hele prosjektet. Med det nye regelverket som er på gang ville de etter alt å dømme kunne bygd sårt tiltrengte studentboliger.

Det vil alltid være en vanskelig balansegang å finne det rette forholdet mellom næring og bolig i sentrumsområdet i en by som Levanger. Jeg tror mange er enig i at planen fra 2008 har vist seg å være for streng. Det er grunn til å håpe at grensene som de folkevalgte nå skal trekke opp er mer i samsvar med virkeligheten.

(Leder i Levanger-Avisa 23. januar 2014)