Verdal Høyre håper å komme i posisjon slik at vi har ordførerkontoret etter valget, det gir gode påvirkningsmuligheter.

Det er mange saker å ta tak i, det er oppvekst hvor vi etter ny Stiklestad skole er ferdig satser på de skolene vi da har i kommunen, det er helse og velferd hvor behovet for heldøgns omsorg er sterkt økende fremover, det er arealplaner, nye boligområder, stillingsstørrelser for å få til attraktive jobber , sykefravær som er for høyt , og det er mange flere oppgaver i vår kommune som det skal arbeides med.

De viktigste oppgavene først:

·       Få legetjenesten opp fra knestående!

·       Bidra til et grunnlag for et arbeidsmiljø som ansatte i Verdal kommune trives med!

Det er ikke noe annet som virker så negativt for vårt omdømme som debatten i media i vår og sommer har gjort. Vi skal få snudd grunnlaget for masse negativ omtale til etter hvert å komme på et positivt spor i det som har vært betente saker.

Som vi har sett i vår og sommer, er det veldig stort engasjement fra mange ansatte og mottagere av tjenester, det er mye som skal løses i løpet av det første året.

Fastleger

Økning av antall legehjemler til 18 er en del av løsningen. Det vil gjøre det mere levelig å være fastlege. Vi må få til en fleksibilitet med ulike driftsformer slik at de legene som ønsker å være kommunalt ansatt blir det, de legene som ønsker hybriddrift får det, kanskje skal vi også se på Nordsjø-turnus?? Kort sagt, vi må være fleksible for å få leger til å starte og bli værende i Verdal.

Helse og velferd

Det er etter ekstraordinært kommunestyremøte i august startet opp prosesser etter bestilling fra politikken til Kommunedirektør, og disse skal politikken følge opp tett med Kommunedirektør. Det blir vesentlig at folk både kan og vil snakke sammen både opp, ned og sideveis i organisasjonen for å finne samhandling og løsninger som skaper trivsel og trygghet.

Økonomi

Budsjett og økonomiplan kommer tett etter valget. Verdal Høyre skal i denne prosessen stå for en trygg styring i Verdal. Vi kommer bl.a. til å legge vekt på det vi har sagt om eiendomsskatt i valgkampen, hvor vi sier at vi ikke skal øke kronebeløpet på skatten etter 2023, og hvor vi videre vil arbeide for reduksjon.

Det blir mange budsjettpremisser, kompromisser og noen misfornøyde med resultatet, men vi skal få til et forsvarlig budsjett og økonomiplan.

Frivilligheten skaper trivsel og bolyst

Jeg tror veldig på frivilligheten i Verdal, sår man litt så får man i mangfold igjen. Det er særdeles viktig for trivsel og bolyst i hele kommunen at vi har ildsjeler og frivillige organisasjoner som opplever å få støtte og hjelp fra kommunen.

Det er viktig for Ordfører å kjenne status og planer i vårt næringsliv

Jeg har sagt i vår valgkamp at med meg som Ordfører skal 3-4 bedrifter besøkes hver mnd. Det er meget viktig at det er jevnlig kontakt og møter mellom politisk ledelse og bedrifter hvor man får kjennskap til hva som er status, behov, ønsker, utfordringer og ikke minst planer for bedriftene. En Ordfører som kjenner og spiller på lag med lokalt næringsliv kan bidra til å sikre både arbeidsplasser og bedrifter i Verdal kommune.

Bruk din stemmerett, gå og stem!

Men stem gjerne på Verdal Høyre !

Godt valg !

Knut Snorre Sandnes

Ordførerkandidat Verdal Høyre