Krevende tider i Verdal kommune: Nødvendigheten av ny ledelse

Verdal kommune befinner seg i en utfordrende situasjon, som tydelig illustrert gjennom hele 2023 med en serie hendelser som avslører en bekymringsfull kultur innad i kommunens ledelse. Dagens ledelse har demonstrert utilstrekkelighet, og det er på høy tid å diskutere behovet for en fornyelse – et startpunkt med blanke ark.

1. Fastlegesvikten og mangel på «Second Opinion»

Gjennom 2023 ble det fremlagt rystende pasienthistorier, der mange pasienter i sin fortvilelse henvendte seg til kommuneoverlegen. I alle historiene fremkommer det at de ikke har blitt tilbudt sin lovmessige rettighet om en «second opinion» hos en annen lege. Dette avdekker en mangel på vilje til å ivareta pasienters sikkerhet og helse.

2. Stjålet medisin og ødelagt utstyr: Svikt fra kommuneledelsen

Det er også kommet frem historier der det er avdekket forsvunnet medisin og ødelagt utstyr ved Verdal Legesenter. Overraskende nok har kommunens ledelse ikke fulgt opp disse varslede hendelsene. Dette indikerer en svikt i håndteringen av intern informasjon og en ukultur som grenser til ren uansvarlighet.

3. Fastlegesaken: En studie i hvordan en ikke skal gjøre kommunal saksbehandling

Fastlegesaken i Verdal kommune har vært alt annet enn smidig. Fra at kommunen hadde mulighet til å full legedekning med 5 nye leger, så sørget de for at to erfarne leger sa opp sine stillinger. Innbyggerinitiativet «Vi som ønsker våre fastleger i Verdal tilbake!!!» førte til et ekstraordinært kommunestyremøte som endte med full granskning av Verdal kommunes helse- og omsorgstjeneste med søkelys på fastlegetjenesten, hjemmetjenesten, bo- og dagtilbudstjenesten, og rus- og psykiatritjenesten. I 2023 har kommunen hatt mer enn 12 millioner i merkostnader kun på vikarleger.  Dette går på bekostning av andre områder i kommunen. En kunne hatt MOT i skolen i 9 år for den summen, og det kunne sikkert ha blitt en slant til gatefotballen i Verdal eller andre gode formål også.

4. Ansettelse av nye fastleger: Forskjellsbehandling som standardpraksis

I det omtalte kommunestyremøtet fikk kommunedirektøren marsjordre om å lyse ut de ledige fastlegestillingene. Også her klarte administrasjonen å lage en farse verdig en Netflix såpeserie der de tidligere erfarne fastlegene ble avvist tidlig i prosessen på formalkrav. Forskjellsbehandling er blitt standardpraksis i Verdal kommune. Mens kravene ble undersøkt for noen, unngikk kommunen å sjekke de samme krav for de andre søkerne før undertegnede søkte innsyn. – dette tegner et skremmende bilde av hvordan bevisst forskjellsbehandling er blitt en konsekvent arbeidsmetode i kommunen. Når kommunedirektøren, som har det øverste ansvaret, aksepterer slik saksbehandling, er tiden overmoden for å  revurdere ledelsens integritet, kompetanse og evne til å ta gode beslutninger for Verdal Kommune.

5. Arbeidsrettsekspertens klare melding:

Arbeidsrettsekspert Thomas Benson påpeker at Verdal kommune kan ha brutt kvalifikasjonsprinsippet ved å avvise to av lege søknadene. Dette reiser alvorlige spørsmål om den overordnede kompetansen og integriteten til kommunens saksbehandling, noe som understreker behovet for fornyelse av administrasjonen og dens profesjonalitet

6. Innsynsavslag og behovet for åpenhet:

Jeg har det siste året søkt innsyn i kommunen journaler rundt saken. Konsekvent avslag på første søknad er en annen indikator på svakheter i kommunens ledelse rundt prinsippet om mer-offentlighet i offentlighetsloven. Å nekte innsyn uten tilstrekkelig begrunnelse går på tvers av prinsippene om åpenhet og tillit. Dette krever en kritisk gjennomgang av kommunens tilnærming til kompetanse rundt innsyn, åpenhet og tilgjengelighet.

Dagens ledelse i Verdal kommune har vist manglende evne til en åpen, objektiv og konsekvent saksbehandling. Gitt situasjonen kommunens står i med granskning av helsesektoren er det åpenbart spørsmål om dagens ledelse er habil i forhold til egen granskning og ansettelse av ny kommunalsjef for helse. Det er på tide for kommunens politiker å vurdere om endring kan oppnås uten en ny retning og en frisk start.

Innbyggerne i Verdal kommune fortjener en ledelse som er engasjert, åpen og i stand til å håndtere saker på en rettferdig og ansvarlig måte. Det er på tide å sette i gang en prosess med å rekruttere en ledelse som kan gi kommunen en ny start. Det er på tide å bygge en administrasjon som kan arbeide for innbyggernes beste og skape et miljø preget av åpenhet, tillit og kompetanse.