Verdal kommune Økonomiplan 2024-2027 – Budsjett 2024.

Til møtet 11. des. 2023 inviteres Verdals kommunestyre til å vedta systematisk underbudsjettering som premiss for økonomiplan 2024-2027. Verdal kommune må greie å senke driftsutgiftene framover med over 110 mil. kr., sjøl om økonomiplanen tydelig beskriver økte behov. Kommunedirektøren beskriver konsekvensen av at sentrale myndigheter har beregna at kommunene har mindre behov for overføringer.

Det er dere i kommunestyret som vil få kjeft for å svikte velgerne hvis dere fortsetter å la tausheten rådet om hvorfor dette skjer.

Innenfor tjenesteområdet helse og omsorg ligger det uspesifiserte innsparingskrav på 7,3 mil kr. i 2024 og økende til 38,4 mil kr. i 2027.  Disse nedskjæringene rammer Helse og omsorgstjenester i institusjon med 15%, hjemmesykepleie med over 10% og annen pleie, omsorg, hjelp i hjemmene med over 15%. Siden Verdal kommune allerede driver disse tjenestene effektivt / på grensa til det forsvarlige er det grunn til å tru at reduserte bevilgninger mest sannsynlig får konsekvenser for antall årsverk. Det vil si nedbemanning eller oppsigelser.

Solbergregjeringa satte ned et offentlig utvalg som kom med sin innstilling Inntektssystemet for kommunene NOU 2022-10. Utvalget hopper elegant bukk over det som holder på å skje ved å ha som premiss at statens overføringer ikke skal øke.

Statens overføringer til drift av kommunene skal holdes nøytralt på tross av det faktum at Framover vil kommunesektoren kunne bli tydelig preget av den demografiske utviklingen. Utgiftene vil isolert sett øke som følge av flere eldre innbyggere, samtidig som inntektene vil bremses av færre personer i yrkesaktiv alder. (NOU 2022-10)

Stadig flere har nå fått med seg at den såkalte eldrebølgen ikke går over, den endrer forholdstallet mellom ung og gammel på varig basis. Det dreier seg altså ikke om at vi, som er første generasjon av eldrebølgen, trekker opp stigen etter oss- dere som er unge / middelaldrende i dag vil bli gamle en dag dere også.

Vi kan ikke fortsette med fordobling av privat kjøpekraft hvert 30.år. Vi må erkjenne at velferdsstaten ikke kan overleve uten at framtidig vekst fordeles annerledes enn i dag.  Fellesløsninger på oppvekst, skole og helses/ omsorg eller økt privat kjøpekraft.

For å lukke dette gapet mellom kommunenes pålagte oppgaver og ansvar overfor oss innbyggere må kommunestyret ta initiativ sammen med andre kommuner for å sikre grunnlaget for en rettferdig og fortsatt samlende velferdsstat for gamle og unge også i framtida.

Stein Aamdal