Delårsrapporten fra oppvekst viser allerede et stort avvik med et overforbruk på ca. 5 mill. hittil i år, og med prognose på 8,8 mill. ved utgangen av året. Med dette som bakteppe i tillegg til situasjonen i skolene i Verdal, som er godt belyst i delårsrapporten, er ansatte og tillitsvalgte bekymret for hvordan vi skal klare å ivareta elevene og drive med opplæring i henhold til lovverket.

I budsjettprosessene i forkant av 2023 og 2024 ble det gitt tydelige signaler om at følgende lovverk med stor sannsynlighet ikke vil oppfylles innenfor budsjettrammene til skole/SFO.

  • Opplæringsloven kapittel 5 (spesialundervisning)

  • Opplæringsloven §9A, (elevens fysiske og psykiske miljø)

  • Opplæringsloven § 9 A-7 (det fysiske miljøet, skolebygget)

  • Opplæringsloven § 2-8 (særskilt språkopplæring)

  • Opplæringsloven § 9-3 (nødvendig utstyr)

  • Opplæringsloven §1-3 tilpassa opplæring

  • Opplæringsloven § 1-4 tidlig innsats

  • Arbeidsmiljøloven

Det vi tillitsvalgte mener å se er at lovbrudd skjer. Dette er en varslet konsekvens og bør ikke overaske noen når det nå skjer. Dette er alvorlig, og ingen kan lukke øynene for det!

Konsekvensene av å ikke ta de nødvendige politiske beslutningene påfører elever og ansatte usikkerhet og ekstra belastninger i arbeidshverdagen. Vi sitter med inntrykk av at politikerne ikke har tatt innover seg den alvorlige situasjonen skolene i Verdal står i, og vi etterlyser det politiske beslutningsansvaret. Delårsrapporten, tillitsvalgtes innsikt og signaler fra ansatte beskriver med tydelighet situasjonen for både elever, og da spesielt de mest sårbare, men også for de ansatte.

Et høyt sykefravær bekymrer oss tillitsvalgte, og sammenhenger kan trekkes. Politiske retningsvalg og prioriteringer påvirker våre medlemmers arbeidshverdag.

Vi vil utfordre flertallet på å svare opp vår bekymring for elever og ansatte i Verdalsskolen, og hvordan veien videre skal se ut i et kort og langsiktig perspektiv.

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, Kristin Bakkan og Utdanningsforbundet, Grethe Dyrstad