Åpent brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Trøndelag Bondelag og bondelagene på strekningen Åsen - Steinkjer.

Nasjonal transport plan 2023-2033, som Stortinget vedtok i juni i år, åpner for flere veiprosjekter med 4 felts motorveier med fartsgrense 110 km/t. En av disse strekningene er E6 Åsen -Steinkjer, i Steinkjer, Levanger, Verdal og Inderøy kommune.

Ifølge regional plan for matjord og jordvern i Trøndelag er tapet av jordbruksarealer beregnet til 1.205 dekar for denne strekningen. Dette er for mye!

Det første og enkleste grepet for å redusere nedbyggingen av matjord er etter vår mening at fartsgrensen setter til 90 km/t.

Bondelaget er meget positiv til at regjeringen i Hurdalsplattformen har gode formuleringer om jordvern:

  • Sette et nytt langsiktig mål om maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig

  • Sikre at jordvern blir et overordna omsyn i arealforvaltningen.

  • Gå kritisk gjennom konkrete nedbyggingsprosjekt for å vurdere om mengde prosjekt er forenelig med de fastsette jordvernmåla

  • Mer matjord må derfor dyrkes opp, og mindre matjord må bygges ned.

  • Legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både persontrafikk og godstrafikk

Slike formuleringer må få konsekvenser i praktisk politikk. Vi krever derfor at den nye E6 på strekning Åsen - Steinkjer bygges med 90 km/t fartsgrense. Med enn 90 km/t fartsgrense vil man spare mye matjord og mere av den eksisterende traséen kan brukes

Vi ser videre av Hurdalsplattformen at dere også har ambisjoner om å øke kapasiteten på jernbanenettet i Norge.  Å bygge en ny vei med 4 felt og 110km/t soner parallelt med dagens jernbane mener vi vil være med på å svekke muligheten for at jernbanen skal ta en større andel av gods- og persontrafikken.

Vi i bondelagene på strekningen Åsen - Steinkjer krever derfor at regjeringen vurdere at E6 strekningen Åsen – Steinkjer bygges som en vei med hastighet på 90 km/t. Uten at vi i dette brevet har fokus på valg av traseer, mener vi at det på enkelte strekninger også vil være tilstrekkelig med oppgradering av dagens trasé.

Følgende lokallag av Bondelaget står sammen med Trøndelag Bondelag bak denne henvendelsen:

Frol Bondelag

Ekne Bondelag

Skogn Bondelag

Verdal Bondelag

Inderøy Bondelag

Sandvollan Bondelag

Sparbu Bondelag