Jeg er ingen vanlig politiker, jeg forventer å bli stilt til ansvar for de handlinger jeg gjør og de valgene jeg tar i politikken.

Politikk handler om prioritering og jeg kommer til å prioritere å begrunne de valgene jeg tar. I forkant av saken som skulle til behandling angående kommunale vedtekter, noe som enkelt forklart er kommunale barnehager sine regler ovenfor foreldre som har barn i barnehagen. I følge et mer byråkratisk språk gjelder vedtektene for kommunale barnehager blant annet barnehagenes eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, åpningstider og oppsigelsestid. I den forbindelse fikk vi i utvalg mennesker og livskvalitet denne saken foran oss.

Som redaktør Espen Leirset skriver i sin leder: gjemt nede i saksdokumentene er forslaget at åpningstiden fastsettes til 9t og 45 minutter. Noe som er en annen formulering sammenlignet med det vedtaket kommunestyret fattet i 2022 Der står det: åpningstid for kommunale barnehager videreføres til 10,25 timer. Hver enkelt barnehage kan etter behandling i sitt samarbeidsutvalg redusere åpningstiden til 9,75 timer. Ordningen tas jevnlig opp til vurdering.

Det som flere påpeker er at ved å redusere åpningstiden kan du fordele bemanningen på færre timer noe som har medført en bedre bemanning kontra det man hadde ved lengre åpningstider. Dette har som jeg nevner forventet gitt positive tilbakemeldinger på bemanningssituasjon og for barna, som er gjengitt av tilbakemeldingene fra SUF. Det jeg mente allerede i 2022 hvor jeg også skrev debattinnlegg om dette utfra et foreldreperspektiv og fremdeles er at dette er et uheldig premiss for de foreldrene som MÅ VÆRE PÅ JOBB i endene av åpningstiden og ønsket å gjøre noe med dette. Jeg er klar over at det mest sannsynlig gjelder fåtallet, men for meg og Arbeiderpartiet er det viktig å ivareta alle.

Slik at hvis det var noen foreldre som sto i denne situasjonen kunne blitt ivaretatt uten at det gikk på bekostning av bemanningen i den barnehagen det gjaldt. Så kan man spørre seg hvordan? Jo ved å bevilge penger til barnehagesektoren. Kostnaden hvis dette gjaldt hver enkelt barnehage ville ligge på 815 tusen kroner årlig ifølge administrasjonen. Det som jeg mener, er svært uheldig er at noen har forsøkt å skape en debatt hvor man setter barns beste opp mot foreldre sitt beste uten at dette i det hele tatt har vært tema, og skaper unødvendig splid.

Det positive med denne debatten er at det fremkommer mange andre ting som vi politikere er ansvarlige for og må ta stilling til innenfor barnehagesektoren som dessverre ikke er innrammet i saken om kommunale vedtekter. I lys av debatten har det kommet innspill på lav bemanningsnorm, pedagogisk tid og hvordan bemanning blir ivaretatt når man skal utøve dette arbeidet. Samt høyt fravær og stor arbeidsbelastning. Vi har lagt oss på en bemanningsnorm som er på et minimum og hevder vi ikke finner midler til å gjøre noe med det selv. Ifølge regjeringen.no så er det: kommunene som vedtar hvor mye de skal bruke på barnehager over sine kommunebudsjetter. Ansvaret ligger dermed hos oss politikkere og vi står fritt til å se hvem som tar dette ansvaret og hvem som velger strutsemetoden.

Jeg forstår frustrasjonen til tillitsvalgt Ivan Telating som sier tillitsvalgte og ledere i barnehagesektoren har forsøkt å få Verdal kommune til å bedre rammene innen barnehagesektoren med å dokumentere behov for bedre bemanning, en dokumentasjon som har vært faglig forankret med utgangspunkt i de lovkrav som Barnehageloven og Rammeplanen forplikter eier (Verdal kommune) å drifte etter.

Fredrik Grevskott har skrevet dette debattinnlegget om barnehage og åpningstider. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Jeg vil samtidig minne han om at det er nye personer i politikken som muligens ønsker å ta et annet politisk ansvar og synligjøre hvem som prioriterer barnehagen. Jeg vil samtidig beklage at du ikke ble kontaktet i situasjonen min som første periode som folkevalgt, tobarnsfar med 100% stilling og ingen frikjøp i politikken. Jeg tror vi får mye viktig å snakke om frem mot budsjett 2025 og oppfordrer samtidig alle som ønsker å ta kontakt om å ta kontakt med meg.

I lys av denne debatten og at utvalg mennesker er og livskvalitet ikke kan vedta ting som har en økonomisk konsekvens ble følgende vedtak fattet.

Åpningstid for kommunale barnehager videreføres til 10 timer og 15 minutter. Hver enkelt barnehage kan etter behandling i sitt samarbeidsutvalg redusere åpningstiden til 9 timer og 45 minutter. Dette gjennomføres årlig i samarbeidsutvalgene. Dette punktet ble enstemmig vedtatt.

I forbindelse med budsjett for 2025 skal følgende belyses:

1. UML ber om at ivaretakelse av bemanning og voksentetthet knyttet til utvidet åpningstid på 10 timer og 15 minutt belyses i budsjett for 2025. Noe vi stemte imot da vi hadde en annen formulering til punktet som ble nedstemt.

Arbeiderpartiet og uavhengig sitt tilleggsforslag ble vedtatt lyder som følgende:

2. Ønsker at det sees på voksentetthet og konsekvenser av lav bemanning på sykefravær, barns utvikling og tidlig innsats.

3. Ønsker at det vurderes hvordan man kan innfri bemanning i lovpålagte oppgaver eks, pedagogisk arbeid av barnehagelærere.

Jeg takker for mange gode innspill som resultat av stort engasjement rundt saken om vedtekter i kommunale barnehager.