Det er opp til de folkevalgte å bestemme om det er riktig å gå videre med utbyggingsplanene på Geitingsvollen i Levanger. Men er det egentlig grunn til å la seg forarge over at Statsforvalteren ber kommunen tenke seg om en gang til for de bestemmer seg for å bygge på verdifull dyrkajord? Både politikere og redaktøren i Innherred antyder i avisa at det legges opp til omkamp fra statsforvalteren.

Det er en feilaktig og lite begrunnet påstand, slik vi ser det. Statsforvalteren har ikke hatt innsigelse til bygging på dette området, og har dermed heller ikke noe å drive omkamp om. Grunnen til at saken i sin tid måtte til departementet for endelig avgjørelse skyldtes innsigelse fra fylkeskommunen, og ikke statsforvalteren. Det var denne innsigelsen som ble avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020, hvor departementet konkluderte med at hensynet til kompakt byutvikling i Levanger sentrum, i tråd med statlige retningslinjer, skulle veie tyngre enn jordvernhensynet. I tillegg vektla de hensynet til forutsigbarhet i planleggingen. Departementets konklusjon var da helt i tråd med statsforvalterens (den gang fylkesmannens) tilråding i saken.

Statsforvalteren har tidligere fremhevet at det finnes gode argumenter for en utbygging i dette sentrumsnære området. Vi stiller likevel spørsmål ved om argumentene for og imot veier det samme i dag som i 2020, og hvilken vektskål som bør veie tyngst? Vi stiller dette spørsmålet i flere saker enn denne, fordi den sparsomme dyrkajorda i Norge på kort tid har fått betydelig økt verdi. Viktigheten av selvforsyning og matberedskap har bidratt til dette, og Stortinget har av samme grunner gjort omfattende innskjerpinger i jordvernpolitikken.

Landbruks- og matminister Pollestad og kommunal- og distriktsminister Sande skriver i et brev (22.1.24) om «Matjord og arealplanlegging i kommunene» at de har tiltro til at kommunene i sin forvaltning og planlegging følger opp det nye jordvernmålet som nå er fastsatt.

Så lenge et planforslag på Geitingsvollen er i tråd med kommunedelplan for Levanger sentrum, vil statsforvalteren forholde seg til dette. Samtidig er både kommunestyret og statsforvalteren forpliktet til å legge oppdatert kunnskap og nye nasjonale føringer i vektskålen.

Uansett: Dyrkajorda vår blir stadig mer verdifull.

Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag