I juni 2017 fatta Verdal kommunestyre et feil vedtak. Med Ap, Høyre og Krfs stemmer vedtok de å legge ned flere grendeskoler – jeg skal konsentrere meg om Leksdal skole i dette innlegget – og å bygge en ny skole på Stiklestad. Vedtaket ble gjort mot stemmene til SV, MDG og Sp og skjedde med en (1) stemmes overvekt.

Alle Sp-representantene stemte altså mot vedtaket, og de hadde gode og sterke argumenter for å gjøre det. Vedtaket bygde på falske premisser bl.a. ved at det var lagt inn alt for høye tall på renovering av Leksdal og Stiklestad skoler. I tillegg var – som vanlig – budsjettert kostnad på ny skole på Stiklestad latterlig lav. Målet var å få bygging og nedleggelse til å se ut som det økonomisk sett beste alternativet.

Så gikk det to år uten at det skjedde mye i skolesaken, så det ville ikke være særlig problematisk for et eventuelt nytt flertall etter valget å gjøre om vedtaket. Kommunevalget 2019 kom og Sp våkna til reint flertall i kommunestyret. Sp hadde alle muligheter til å vise om Sp betyr Sentraliserings-Partiet eller Styrk Periferien.

Sp-leder og nå ordfører klarte kunststykket å snu tvert om – og fikk med seg en samla SP-gruppe på det krumspringet! Begrunnelse; de var i mot omkamper! Er ikke den god? Jeg har svevd i den villfarelse at et politisk vedtak er gyldig til et nytt er fatta.. . Her har de fått «all» makt og VIL IKKE bruke den. Finnes det ikke ett håpløst, elendig, uhørt vedtak i Verdal kommunestyre som ordfører Fikse og hans gruppe kunne tenke seg å reversere – gitt muligheten? Det er vanskelig å tenke seg at de aldri kunne tenke seg å ta en omkamp. Akkurat nå ligger et slikt håpløst, elendig, uhørt vedtak på bordet, men de vil ikke røre det. I all uærbødighet må jeg innrømme at jeg har null tro på at dette har noe med omkamp å gjøre. Jeg tror ordfører Fikse synes vedtaket er godt, men de hadde flaks; det gikk gjennom selv om Sp stemte mot.

Leksdalen er ei trivelig, levende bygd med mye engasjement og aktivitet. Dugnadsånda lever i beste velgående, det er det flere lag og foreninger som nyter godt av – idrettslaget ikke minst. Ordfører Fikse var selv nettopp så heldig å få delta på Leksdal Ils hundreårsfeiring, da hadde han mye vakkert å si om både idrettslaget og Leksdalen. Imidlertid så vet ordføreren utmerket godt at små grendesamfunn som mister skolen, de sliter. All erfaring viser at når skolen forsvinner melder motbakken seg for idrettslaget. Uten skole i bygda spøker det for det flotte skianlegget i Marka som også mange langveisfarende benytter seg av.

Vi har ingen hjørnesteinsbedrift i Leksdalen, men vi har en grunnsteinsinstitusjon – skolen. Leksdal skole er en superskole. Jeg vet det, jeg har fire barn som har gått sine sju første skoleår her og nå er barnebarna i gang. Jeg kjenner lærerne og de ansatte, dette er en kvalitetsskole. Det er en god arbeidsplass og et godt oppvekstmiljø. Pr. i dag er det 49 elever på skolen – vi ønsker oss flere (kommer tilbake til det).

Alt dette skal bare legges ned, rives?

Forut for vedtaket i 2017 ble kostnadene ved oppgradering av Leksdal og Stiklestad skoler utredet. Et eksternt firma fant ut at ved å koste på skolene henholdsvis 10 og 60mill kr ville begge skolene bli i tilfredsstillende stand og store nok. Den gang var ny skole på Stiklestad kostnadsberegna til 160mill kr, nå er anslaget økt til 387mill kr. All erfaring tilsier at det ikke stopper der.

La oss være rause. La oss doble beløpene til renovering på Leksdal skole og Stiklestad skole, da har vi 140 mill kr til disposisjon. Skal det bygges nytt må tregangen brukes. Hvor mye spares? Ved å legge ned Leksdal skole sparer kommunen 1,4 mill kr. En forrenter ikke rare beløpet med den summen.

På toppen av alt dette må jeg si at Verdal kommune har gjort et underlig tomtevalg for ny skole. Planteskolen ligger på ustabil grunn og er dessuten sannsynligvis det mest DDT-infiserte stedet i hele kommunen. DDT er et insektsmiddel med forferdelige bivirkninger. Det forstyrrer hormonproduksjonen og er kreftframkallende. DDT hoper seg opp i vann og kan gjenfinnes i morsmelk. På Planteskolen hvor dette stoffet ble brukt, sølt og gravd ned – der vil Verdal kommune bygge barneskole. Det er så en knapt kan tro det.

For mange år siden vedtok Verdal kommune flytende kretsgrenser. Rådmannen vil nå at elevene ved Leksdal skole skal overføres til Stiklestad skole før ny skole står klar. Jeg har et bedre forslag. Siden Stiklestad skole drives på dispensasjon fra brannforskriftene kan vi overføre et antall elever fra Stiklestad til Leksdal. Det gir bedre plass og sikkerhet på Stiklestad og større klasser og bedre utnyttelse i Leksdalen. Det kalles vinn vinn.

Konklusjon: Ved å kaste historias tynneste halmstrå – og ta «omkampen» – oppnår vi:

  • Fortsatt skole og liv og røre i Leksdalen.

  • En flott, påbygd og renovert skole på ei trygg tomt på Stiklestad.

  • 300 - 400 millioner kroner i sparte investeringskostnader for Verdal kommune.

Gunnar R Ystad