Kommunebudsjett og arbeidet mot utenforskap blant ungdom.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved ungdomsskolene i Verdal er informert om at Verdalsøra ungdomsskole er bedt om å redusere budsjettet sitt med 4 MNOK i 2022. Dette utgjør 10 prosent av budsjettet som utgjør 40 millioner kroner. I Vuku reduseres budsjettet med ca 1,4 MNOK. Dette er en del av kommunens nedskjæringsplan som går over 6 år og vi begynner nå på 2. år.

I skolebudsjettet går den største delen til lønn av ansatte. Hvis budsjettet skal møtes vil det si at stillinger må omdisponeres og antallet voksne rundt elevene reduseres.

Bakgrunnen for budsjettkutt er blant annet at barnetallene i Verdal går ned mens antall pensjonister går opp, og det er derfor behov for å forskyve midler over til helse. Vi mener likevel det er grunn til å reflektere over hvorvidt det er lønnsomt for Verdalssamfunnet å tynne «laget» rundt ungdommene.

Dersom budsjettforslaget fra kommunedirektøren vedtas vil dette utvilsomt gi lavere voksentetthet i skolen. Lærertettheten i skolen ligger på lovpålagt norm, slik at det ikke er mer å gå på her. Det man da har å ta av er de ikke-lovpålagte oppgavene: Fagarbeidere, assistenter og miljøterapeuter. Når en nå ikke har andre muligheter enn å skjære ned på disse ressursene er vi i FAU bekymret for at dette vil ramme de mest sårbare elevene i størst grad.

Foto: Anders Vinje

Mønstereleven som mestrer å ha undervisning i en klasse på 30 er ikke de vi er mest bekymret for, siden de er beskyttet av lærernormen. Vi er bekymret for de mange av elevene som har behov for andre måter å lære på enn det store klasser kan tilby.

Vi er også bekymret for gråsoneelevene som ikke har dokumentert behov for ekstra støtte, men som trenger en ekstra klapp på skuldra, et ekstra 5-minutt med motivasjon fra en voksen, eller ekstra oppmuntring for å komme i gang med oppgaver og for å oppleve mestring. Alt dette for å unngå at vanskene vokser seg større.

Retten til spesialpedagogisk oppfølging er lovfestet i opplæringsloven. Dette med fører at kommunen og skolen er pliktig til å tilrettelegge for, og gjennomføre dette på en tilfredsstillende måte. Kommunen kan altså ikke bruke budsjett som årsak til dårlig ivaretakelse av barn med spesielle behov, enten det er barn som har vedtak eller «gråsonebarn».

NAV-direktør Torbjørn Aas belyser i en reportasje i Trønderavisa 22.november at 18% av unge mellom 20-30 år står utenfor arbeidslivet. Dette er bekymringsverdig. Han viser til at mange av disse har med seg erfaringer fra tidligere hvor de ikke passer inn i skolesystemet. I videregående skoler er antallet ungdom som dropper ut urovekkende høyt. I næringslivet snakker man om hvordan en skal rekruttere nok arbeidsfør ungdom. Det er ikke en utvikling vi vil ha.

Barn og unges psykiske helse er også et tema som står i fokus, spesielt i forbindelse med det å leve i en pandemi. Barne- og ungdomspsykiatrien opplever økt antall henvisninger og lange ventelister. FAU tenker at det er viktig å understreke at ved å redusere antall voksne i skolen, fører dette til at man har mindre mulighet til å følge barn og unge i forhold til utfordringer knyttet til psykisk helse gitt den tiden vi lever i nå.

Det er også generelle utfordringer knyttet til atferd/språkbruk blant elever ved begge ungdomsskolene i kommunen, noe som er dokumentert både ved trivselsundersøkelse blant elever og utsagn fra lærere. Dette bør tas tak i for å få en triveligere skolehverdag og bedre læringsmiljø. Færre voksne bidrar negativt til denne utviklingen.

Verdal har tradisjon for å ha stort fokus på ungdomsmiljøet. Vi opplever at de ansatte i skolene i Verdal ønsker å se den enkelte ungdommens behov og finne gode fleksible løsninger for de som trenger det, enten det gjelder undervisning på alternativ opplæringsarena, samarbeid med næringslivet om arbeidspraksis i ung alder, eller bare en ekstra samtale i kantina. Med det nye budsjettet mister vi noen av de voksne som har viktige i dette arbeidet.

Så når en nå skal fordele ressurser i kommunen – da er vårt ønske at det vurderes hvordan man best gir muligheter for å fortsette å gjøre skolen til noe som er for alle ungdommer – ikke bare de som mestrer ordinær undervisning i store klasser. Vi ønsker for verdalsamfunnet at vi finner løsninger der voksenressursene i skole og fritid er til stede og fanger opp utfordringer tidlig. Da unngår man utenforskap i ung alder. Vi må finne løsninger der de mest sårbare får den støtten de trenger.

– Å fange opp de som faller utenfor vil koste mer jo lenger man venter. Hvor mye har Verdal kommune råd til å kutte i skolebudsjettet?

FAU ved Verdalsøra og Vuku ungdomsskole