Det er mye snakk om den såkalte eldrebølgen og om hvor vanskelig det vil bli for kommunene å gi et godt nok tilbud. Det blir alt for få skattebetalere til å finansiere denne bølgen, sies det. Da er man kanskje ikke villig til å sette av midler til en «eldrebyrde»?

Uansett, folk lever lenger, er friske lenger, vi behandles for sykdommer vi før døde av, og vi kan bidra til samfunnet i mange år etter nådd pensjonsalder. Likevel vil mange av oss etter hvert trenge bistand fra det offentlige før vi legger inn årene for godt. Mange blir ramma av ulike demenssykdommer. I følge oversikt fra Aldring og helse i 2020 gjelder dette 300 personer i Verdal, og antallet anslås å øke til 370 innen år 2025.

Mantra som både sentrale og lokale myndigheter klamrer seg til for tiden er Stortingsmelding 15 (2017-2018): «Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre og Stortingsmelding 24 (2022-2023): «Fellesskap og mestring. Bo trygt hjemme». Frivilligheten nevnes ofte som en viktig bidragsyter for å oppnå et trygt og godt liv i alderdommen.

Mennesker med demenssykdom er en gruppe som etter hvert får store vansker med å bo i eget hjem, og belastningen på de nærmeste pårørende blir stor. Avlastning er nødvendig - avlastning med innhold. Frivillige kan bidra til dette.

Nasjonalforeningen Levanger og Verdal Demensforening inngikk i 2018 avtale med Verdal kommune om samarbeid. Pandemien medførte dessverre at samarbeidet stoppa opp. Vinteren 2022 tok foreningen kontakt med kommunen for å komme i gang med samarbeidet igjen. I april i fjor arrangerte Nasjonalforeningens kurs for å utdanne Aktivitetsvenner som kan bidra opp mot personer med demenssykdom.

Dessverre har ikke kommunen tatt imot dette tilbudet. Årsaken er manglende tid/ressurs til å koble aktivitetsvenner opp mot personer med demenssykdom. En aktivitetsvenn kan ta med sin «venn» på tilstelninger, opplevelser, trening, turer, kaffestunder o.l. Det vil også være behov for at fagpersoner kan gi nødvendig veiledning ut over det som læres ved kursing.

Vi beklager at Verdal kommune ikke har satt av tid/ressurs til dette samarbeidet med frivillige.

Alt for mange med demenssykdom blir sittende ensomme og med liten mulighet til å komme seg ut. De som bor i gangavstand til tilbudet på Elvebredden er derimot heldige! Stimulering, aktivitet og fellesskap med andre er viktig for å kunne bo hjemme lenger. Dette er for øvrig ekstra viktig for yngre demente. De trenger ofte et annet innhold i tilbudet enn eldre.

Nasjonalforeningen Levanger og Verdal Demensforening bidrar ellers i samarbeid med sanitetslaga i Verdal til å arrangere trivselstreff rundt omkring i bygda. Det oppleves som et positivt bidrag.

Skal folk kunne bo hjemme lengst mulig og holde seg friskere lengst mulig, må Verdal kommune sette av tid til samarbeid med frivilligheten. Vi ser fram til at ny frivilligkoordinator blir ansatt. Når det gjelder det økende antallet personer med demenssykdom, må ressurs til demenskoordinator økes, og en del av ressursen må øremerkes samarbeid med frivilligheten.

I Verdal kommune har demenskoordinator 50% stilling avsatt til utredningsarbeid. I tillegg deltar ansatte i hjemmesykepleien i utredningsarbeidet til hukommelsesteamet.

Til sammenligning var det i Levanger kommune i 2022 avsatt 185% stilling samt ca. 450 timer til Hukommelsesteamet til utredning og oppfølging av personer med demenssykdom, samt til aktivitet. I 2023 er det oppretta en 100% stilling i tillegg.

Aktivitetstilbud er en viktig del av dette arbeidet, i samarbeid med frivillige og aktivitetsvenner. Her kan nevnes ulike turgrupper, «Møtestedet» for yngre demente(6 timer en ettermiddag i uka, fungerer også som avlastning for pårørende), «Grønn omsorg» med forskjellige aktiviteter, sang og musikktreff, trimaktivitet mm.

Hukommelsesteamet arrangerer også pårørendeskole og driver samtalegruppe for pårørende.

Aktivitetsvenner og andre frivillige deltar i de ulike tilbudene.

Vi ønsker også at Verdal kommune skal ta imot tilbud om å bli en «Demensvennlig kommune». Det innebærer i likhet med «Aktivitetsvenn» et kurs/informasjonstilbud i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Målet er at de som møter personer med demenssykdom gjennom jobben sin, skal lære å takle utfordringer som kan oppstå.

I arbeidet med budsjett for 2024 ønsker vi at en også i Verdal tar tak i utfordringen og bedrer tilbudet til personer med demenssykdom, både yngre og eldre.

Vi vil for øvrig gi all mulig honnør til Dagtilbud for hjemmeboende ved Verdal BB, drevet av Annbjørg Hallager og hennes medhjelpere. Det er et flott tilbud for de som er så heldige å få plass!