Da Levangerskolen ble nedlagt i 2005 , lå det en salgssum for bygg/tomt på 8 mill. i tallgrunnlaget som skulle belyse gevinsten av denne skolenedleggelsen.  Etter 17 år er det imidlertid fortsatt kommunen som drifter bygningsmassen. Det ble aldri noe salg av Kirkegata 11.

Per Anker Johansen

Jeg har forståelse for at formannskapet i en meget krevende økonomisk situasjon også vil vurdere salg av bygninger som kommunen ikke lenger  bruker. Kirkegata 11 inneholder imidlertid fortsatt en lang rekke av kommunale aktiviteter . Tomta bærer  dessuten  så mye av byens historie at jeg kunne  fristes til å nevne en av mine kjepphester når det gjelder tøff budsjettbehandling: KONSEKVENS-ANALYSER. I dag gjør jeg  ikke det , for jeg er nok utdatert, men et par kommentarer har jeg etter vel 30 års arbeid på denne tomta.

Ifølge avisreferat  i T-A bruker formannskapet betegnelsen tomta Kirkegata 11. Her ligger det tre bygg som delvis er sammenbygd:  En gymsal med bygningselementer helt tilbake til ca 1900, sammenbygd i 2000 med - Murbygget fra 1925 som igjen er sammenbygd med et moderne bygg fra 2000 langs Sundet. Frittstående ligger Middelskolebygget fra 1878 med det stolte nummerskilt 1 mot Kirkegata. Dette er byens eldste kommunale bygg som en gang huset fylkets første  videregående skole.   Alle tre byggene er spesialbygd- i sine tidsperioder -  for skoledrift, og rominndelingen er tilpasset dette. Innholdet i min betraktning  er denne: Hvem kan være interessert i å kjøpe et slikt anlegg, og til vilken pris ?

1. En privatskole?    Da kan det være mulighet for drift med overkommelige tilpasninger. Kommunen investerte rundt 2000 vel 20 mill i moderne omgjøringer / tilpasninger. Skal slike summer legges til øvrige verdier knyttet il tomta for å ta tilbake kommunens investeringer i tomta Kirkegata 11 , blir summen desto større. Finnes det interessenter som vil vurdere slike summer ?

2. Eiendomsutvikler?   I tillegg til kjøpesummen vil man starte med  noen utfordringer: Kan bygningsmassen –teknisk sett - gjøres om til annet bruk- f.eks. leiligheter? Hva vil det i såfall koste? Kan det tenkes at deler eller all bygningsmasse må rives for å gi plass til nye bygg ? Hva vil da de totale grunnlagsinvesteringer være, før man i det hele kan starte bygging ?

17 år uten salg gir kanskje en pekepinn på det som er min konklusjon: Å  finne kjøpere til  Kirkegata 11 blir vanskelig, og det vil  lett kunne  gi kommunen et tap, både økonomisk og på annen måte. Denne gangen er jeg enig med Hans Heierås: Skolenedleggelser har hatt liten effekt på kommunens økonomi. Den økonomiske gevinsten vil lett bli for optimistisk beregnet fordi man ikke gir seg tid til noe vesentlig, ja nettopp : Konsekvens - analyser.

Per Anker Johansen