Tilstrekkelig tilgang på energi er grunnlaget for utvikling, verdiskaping og det grønne skiftet. Både landbasert industri og olje og gass industri på vår sokkel er avhengig av elektrifisering for videre utvikling og for å kunne redusere Norges CO2 utslipp.

Vi har ambisjon om å bidra til elektrifisering og reduksjon av utslipp i våre kommuner , og dette løses med økt kraftproduksjon. Vi må i større grad ta i bruk andre energikilder som kan erstatte elkraft, f.eks. fjernvarmeanlegg og biogass. Enøk-tiltak i alle bygg både eksisterende og nye er også viktige tiltak for å redusere energibruk.

Punktene under er i urangert rekkefølge.

1. Endre kriteriene for hvilke bedrifter og tiltak som skal prioriteres ved tildeling kraft. Samfunnsnytte: Arbeidsplasser, bærekraft og lokal verdiskaping skal prioriteres.

2. Få bort regulatoriske begrensninger for å dele elkraft produsert på naboens gårds og bruksnummer.

3. Utrede kraftproduksjon i Verdalsvassdraget. Dette kan gi bedre flomkontroll, bedre vilkår for laksen, lengre lakseførende elv og ca. 150 GWh kraftproduksjon.

4. Skattelegging må endres slik at det blir lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk samt alle former for kraftproduksjon uten store naturinngrep.

5. Forenkle lovverk for å legge til rette for etablering av små kraftverk.

6. Elektrifisering av sokkel må fortrinnsvis skje med havvind. Elektrifisering med landstrøm vil føre til et enda større kraftunderskudd på land, og vil forsinke eller stoppe det grønne skiftet på land.

7. Utbygging av havvind for å elektrifisere sokkelen vil være en god start for norsk leverandørindustri med bygging av havvindprodukter.

8. Kjernekraftproduksjon er også en framtidig energikilde, og vi ønsker å bidra til tilrettelegging av utvikling av teknologi og fagmiljøer for dette.

9. Kommunene skal fortsatt ha vetorett vedrørende etablering av vindkraftanlegg, og på selvstendig grunnlag beslutte tilrettelegging for etableringer av vindkraftanlegg i egen kommune.

Christine Agdestein , Geir Jostein Ørsjødal, Nina Bakken Bye, Knut Snorre Sandnes