24.01.2024 inviterte Statsforvalteren til åpent møte på Levanger rådhus. Temaet var søknad om utvidelse av næringsområdet på Fiborgtangen. Kommunedirektøren og det politiske flertallet i Levanger mener at samfunnsnytten ved videre utbygging er større enn naturtapet. En slik slutning gir ingen mening. For hva har større samfunnsnytte enn naturen og livsgrunnlaget vårt? Vurderingene som tas bør heller dreie seg om hvilke arbeidsplasser det skal legges til rette for, og hvordan naturressurser forbrukes til industri og næring.

På det åpne møtet og den påfølgende befaringen ved Norske Skog på Fiborgtangen var fagfolkene fra NVE og statsforvalter klare på at natur og ulike arter er tilpasningsdyktige. Samtidig vektla de at Trondheimsfjorden er i dårlig forfatning, og at naturen generelt er under hardt press. Det foreslåtte vernede område på sørsiden av Låtra står også i fare for å miste sin verdi med videre utfylling og tap av Låtra. Den største utfordringen fremover er at vi ikke kan vite sikkert når den berømte vektskålen tipper, og det er over og ut, for de ulike artene.

Vi vet heller ikke hvordan bortfalle av noen arter i Trondheimsfjorden og Hotran-vassdraget påvirker de gjenværende.

Det vi vet er at om vi fortsetter å bruke naturen som nå, vil vi på et tidspunkt sage av greina vi selv sitter på.

En stor del av Levanger kommune sine innbyggere driver direkte eller indirekte næring tilknyttet det blå og grønne matfatet vårt. Innbyggere og besøkende benytter også både fjord, fjell og skog for aktivitet og rekreasjon på hverdag og i ferier. Skal vi fortsette å risikere at eksisterende kvaliteter og verdier forsvinner for at et selskap skal kunne få etablere seg på sine premisser? Et selskap som signaliserer at det allerede er usikkert om de kommer til å gjennomføre planene om etablering på det aktuelle området (Innherred 24.01.24)?

Jeg mener Kommunal- og distriktsdepartementet med Erling Sande (Sp) må si nei til Fiskå Mølle. Det er på tide å gi tydelige signal om at fremtidig næring må utvikles og tilpasses på en måte som hensyntar natur og biologisk mangfold. Det finnes store tilgjengelige landarealer ved Fiborgtangen, disse bør møbleres på en slik måte at næringsparken ivaretar sin grønne og sirkulære profil. Istedet for å ofre Låtra, og det gjenværende elvedeltaet, kunne det vært sett på muligheten for å bruke restvarmen fra næringsområdet som fjernvarmekilde for «naboene» i Holåsen. Det vil ha stor samfunnsnytte og være til fordel for lokalbefolkningen.

Jeg venter i spenning og med håp, for som i Lillebjørn Nilsen vise «Barn av regnbuen» vil jeg fortsette å tro på en frodig jord.

Snart får vi svaret. Vil kommunal- og distriktsministeren hjelpe kommunen inn på en grønnere retning, eller støtte kommunen videre på sin grå kurs?

Elise Taylor Spets