Vuku bo- og helsetun er et viktig helsetjenestetilbud i Vuku, Verdal kommunes andre sentrum.

Vuku bo- og helsetun (VuBH) «1. byggetrinn» vart oppført i 1987. Med stor dugnadsinnsats allerede fra 1983 med tømmer som ble hogd, levert på Trones og ble gitt som byningsmateriell til senteret. I tillegg ble det samlet inn 1 millioner kroner ved at det ble arrangert bingo, solgt multekrem, sopelimer, holdt basarer hvor alle inntektene gikk til senteret. VuBH  ble et framtidsrettet eldresenter, ikke et sykehjem. Saniteten var nattvakter på senteret den første tida.

De fleste ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig med hjelp av pårørende, ulike ambulerende tjenester etter behov. VuBH skulle være et tilbud for de som ikke lenger kunne bo hjemme, men som hadde en helsetilstand som tilsa at de måtte ha døgntilsyn. Mange har et forhold til bo- og helsetunet fra «tidenes» morgen og har bidratt til etableringen.

Mye har skjedd siden VuBH ble åpnet og de som bor der nå er sykere og mange bor der siste del av livet. I dag er det ikke fast tilsynslege ved VuBH. Hjemmetjenestene er samlokalisert i bygget og de ulike faggruppene utfyller hverandre med den kompetansen de har tilegnet seg.

– Vi forstår ikke hvordan mer tid i bil skal gi bedre tjenester, skriver sanitetslagene som leverer et sterkt forsvar for å bevare dagens tilbud i Vuku. Foto: Privat

Mange av de som kommer til VuBH har tidligere hatt hjemmetjenester, noe som gjør at når de trenger et høyere omsorgsnivå, kjenner de ansatte allerede de behovene vedkommende har, noe som skaper trygghet. Trygghet er også viktig for pårørende som i de fleste tilfellene har hatt stort ansvar for beboerne før de får tilbud om døgnplass. De vet at når beboerne kommer dit, er det allerede kjent personell som skal følge opp, noe som gjør at de kan senke skuldrene og være trygg på at vedkommende får den beste oppfølgingen.

Sanitetslagene har fortsatt en viktig rolle som frivillige for å bidra med trivsel for beboerne, noe som gjør at de som bor der kan høre nytt fra «bygda» samtidig som de får treffe gamle kjente.

Saniteten er opptatt av tilhørighet og tilrettelagte tjenester i «nærmiljøet». Vi er samfunnsengasjert og opptatt av samfunnsutvikling og ser at Vuku, kommunens andre sentrum, er i rask utvikling.  Utvikling av tilbudene i grendene er viktig. Vi ønsker fortsatt å bidra med frivillig innsats.

Det er ikke lett å forstå fra media hva som egentlig er bakgrunnen for de forslagene som foreligger og hva som skal oppnås ved å flytte hjemmetjenestebasen ved VuBH til sentrum. Vi forstår ikke hvordan mer tid i bil skal gi bedre tjenester.

Gode tjenester betinger bla. god kunnskap om de som skal ha tjenester. Blir det bedre med større enheter?

Lokalkunnskap er alfa omega for en effektiv tjeneste. Vuku er «midt» i Verdal. Store avstander gjør at det allerede er langt/ tar tid når trygghetsalarmen går øverst i Helgådaln eller i Leksdal mot Steinkjergrensa og noen har behov for noe så nødvendig som å få hjelp til å komme seg på toalettet. Det handler om verdighet for den enkelte å få hjelpa i tide.

Leirådal sanitetslag, Leksdal sanitetslag, Stiklestad sanitetslag, Ulvilla sanitetslag, Vera sanitetslag , Volden sanitetslag, Volhaugen sanitetslag

For sanitetslagene

Tone S. Haugan

( leder Volden sanitetslag)