Er statlig finansiering av eldreomsorgen en trussel mot lokalt sjølstyre?

Innlegget til vår nye helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Trønderdebatt 13.11.21 kan tyde på det. Ministeren hevder at statlig finansiering av eldreomsorgen bryter med prinsippet om lokal selvråderett.

Jeg trur mange av oss eldre ønsker øremerkede midler til eldreomsorgen i kommunene. Med over 30 års erfaring med kommunalt ansvar for sykehjemmene, er det grunn til å stille spørsmål ved om det var rett at kommunene fikk ansvaret for sykehjemmene.

Da Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal i 2011 utfordret Verdal kommune på framtidig behov for sykehjemsplasser, fikk vi som svar at eldrebølgen var under kontroll.

Da Verdal kommune i 2015 reduserte kapasiteten og stengte ei avdeling med 24 sykehjemsplasser, fikk vi høre av daværende ordfører Bjørn Iversen, at denne omlegginga var riktig både faglig og økonomisk.

Vi fikk høre at Verdal kommune lå dårlig an i kappløpet med å bygge ned kapasiteten på sykehjem. Mens Verdal i første omgang reduserte antall plasser fra 113 til 89 plasser, hadde Levanger allerede redusert ned til 75 og de skulle ned til bare 50 sykehjemsplasser. Stjørdal ble da fremholdt som forbilde, de skulle redusere kapasiteten helt ned til null.

Alle disse tre kommunene har vel vist oss hvilken risikosport det er for oss gamle å overlate eldreomsorgen til kommunalt sjølstyre?

For at ikke postnummer eller lommebok skal avgjøre om du er sikra en sykehjemsplass den dagen du trenger det, bør vi kreve at staten tar tilbake ansvaret for sykehjemmene og at det blir nasjonale kriterier for rett til sykehjemsplass. Ved å plassere ansvaret sentralt reduserer vi handlingsrommet for framtidige regjeringer som ønsker å gi skattelette til de rike eller på annen måte svekke felleskapets løsninger.

At helse- og omsorgsministeren nå foreslår å avslutte forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen uten evaluering og med den begrunnelsen at forsøket har påført staten betydelige merutgifter, gir bare grunn til nye spørsmål.

Skyldes disse merutgiftene at for eksempel Stjørdal kommune, som deltar i forsøket, har lagt opp til en altfor generøs eldreomsorg eller har de avdekket hva verdig eldreomsorg egentlig kommer til å koste?

Stein Aamdal