Har regjeringen glemt at behovet for nye sykehjem er meget stort ettersom eldrebølgen nærmer seg?

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger ble innført i 2008. Formålet med tilskuddet var å stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Tilskuddet kunne også benyttes til lokaler for dagaktivitetstilbud samt fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem.

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser ble i 2014 styrket betydelig for å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av heldøgns omsorgsplasser. Med en kraftig økning av antall eldre vil det rundt i kommunene være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser.

Stortinget vedtok å endre investerings­­tilskuddet til heldøgns omsorgsplasser fra og med 2021 til kun å omfatte plasser som gir netto tilvekst. I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 ba Stortinget regjeringen «sørge for at investeringstilskuddet til sykehjem og heldøgns omsorgsboliger likebehandler nybygg og oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse. Regjeringen fulgte opp vedtaket og ordningen ble videreført i 2020 og 2021.

Som et lyn fra klar himmel vil nå SP/AP-regjeringen ikke prioritere egne stimuleringsmidler til formålet og fjerner tilskuddet som har betydd mye for bygging av nye sykehjem rundt i landet.

Regjeringen foreslår ingen nye tilsagn om investeringstilskudd i 2023, og dermed ingen nye forpliktelser for fremtidige budsjettår», står det om «Heldøgns omsorgsplasser» i Statsbudsjettet. Pensjonistpartiet reagerer kraftig på at regjeringen ikke ser konsekvensene ved dette forslaget og håper at et samlet kommune-Norge vil protestere slik at forslaget skrotes.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting