Senterpartiet vil legge til rette for at innbyggere i kommunen vår skal kunne trives og bo og arbeide i hele kommunen vår.

Vi har et rikt arbeidsliv med en blanding av offentlige og private, jordbruk og industri.

Senterpartiet  har  over mange år etterspurt satsning og utredning på Ørin Nord for å kunne ta i bruk dette området til industri. Siste behandling var en reguleringsplan i 2007. Med Aker solutions planer for framtida ble det veldig travelt med å få gjort de utredningene og undersøkelsene som er nødvendig, og kanskje skulle det ha blitt gjort tidligere sånn at det hadde vært på plass fra dag en.

Nå er det på plass deler av det og det legges til rette for flere hundre nye arbeidsplasser på Senterpartiets vakt.

 Ørin Nord har tatt mye tid og ressurser for arealplanleggerne våre slik at revidering av  kommuneplanens arealdel(KDP) har tatt lenger tid enn forutsatt, men nå ligger den ute på høring.

Ørin industripark er veldig viktig for kommunen.  Den har en unik beliggenhet med nærhet til E6, jernbane og havn. Vi skal ønske alle industriaktører velkommen men samtidig være bevisst at det skal bli arbeidsplasser av det.  En batterifabrikk er ikke det vi primært ønsker.

Senterpartiet er klar på at  næringsareal er viktig for å få arbeidsplasser og nye innbyggere hit, derfor har det blitt arbeidet for å få på plass et nytt næringsareal på Hallbakkan i nærhet til trafostasjonen. Det er spennende og det vil bli et supplement til industriparken på Ørin.

 Det har vært arbeidet aktivt for å få inn nye areal til eneboligtomter og det har vi klart.

KDP  legger til rette for at det kan bo og bygges i hele kommunen.

I tillegg til det som er bygget av leiligheter har vi planavklarte prosjekt på 500 nye leiligheter  og 150 boenheter med tett småhusbebyggelse i og nært sentrum og i den nye KDP foreslås avsatt areal til nye 200-250 eneboligtomter .

Om kommunen  eller private   skal kjøpe og utvikle boligfelta får vi se på når  KDP er vedtatt av kommunestyret.

For Senterpartiet er det viktig at vi har bosetting i hele kommunen og at det legges til rette for et mangfold av boliger.

Nasjonale krav om skjerpet jordvern tilsier at matjord og dyrkbar jord  ikke skal bygges ned og det har KDP i det store tatt høyde for.

I år har Nord-Norge omtrent tørket inn med rekordtemperaturer, tørke og lave avlinger, og så har ekstremværet Hans kommet inn over Sør-Norge. Sør-europeiske ,afrikanske og amerikanske avlinger svis vekk. Eller oversvømmes..  Vi har en krig i Europa som minelegger og brakklegger store områder i Europas kornkammer. Flere land prioriterer sin  matproduksjon til egen befolkning jfr. India som prioriterer ris til egne innbyggere.

Det er klart vi ikke skal bygge ned den beste matjorda, både av beredskapshensyn og fordi vi må produsere mat til egen befolkning.

Vi hører i mange debatter  stadig hevdet fra Høyre og AP  i Verdal at de er for jordvern bare ikke «det stykket» eller «det stykket». Med en sånn holdning ville den beste jorda rundt sentrum blitt bygget ned.

 Verdal kommune er pr. i dag nr. 4 på lista over trønderske kommuner som har bygd ned mest dyrkajord, og enda er ikke ny E6  bygd. Bygging på dyrkajord krever dessuten en sånn fortetting at det blir det ikke mange frittstående eneboliger av, og det er det vi trenger.

Senterpartiet mener vi har mange andre plasser å bygge som ikke går på bekostning av matjorda og når både Steinkjer og Levanger  reklamerer for sine boligfelt at det er kort reisevei til Ørin Industriområde så er jammen ikke 4 km fra Vinne, 8 fra Lysthaugen, 6 fra Stiklestad lang avstand.

I KDP så er det også lagt inn 3 kalktransporttraseer fra Tromsdalen.

For oss er det det bare en av de tre som er akseptabel og det er den i tunnel. Den gir det minste inngrepet  og kan også gi andre bruksmuligheter.

Det er gitt flere innspill til KDP enn det som ligger som forslag i høringa.

Hallbakkan Panorama  i Vinne er et slikt innspill. Det er et areal hvor grunneiere står klare til å sette spaden i jorda og  der flere  har meldt sin interesse for tomter. Solrikt, flott utsikt, kort avstand til skianlegg, friluftsliv,  skole og barnehage.  Kan godt bo der og arbeide i Levanger eller på Øra. Senterpartiet mener det bør inn i KDP.

For at det skal være attraktivt å bosette seg i vår kommune så må det i tillegg til å ha en plass å bo og et arbeide å gå  til være noe å leve for. Fritidstilbud og møteplasser, teater , musikk, idrett er det folk som skaper og Senterpartiet har og vil fortsette satsningen med bolystmidler i grendene og støtte opp om kulturlivet og idrett ellers.

I denne perioden er prosjektet Heia Innherred og Heia Verdal igangsatt.

Senterpartiet sa i valgprogrammet 2019 at samfunnshusa i kommunen skulle få midler og med penger på bok ble det mulig å få det til. Samfunnshusa er på mange måter navet i grendene og er med på å skape aktivitet og trivsel og bolyst i kommunen.

Ørmelen har i denne perioden fått et  løft , sammen med ildsjeler på Ørmelen  har vi løftet fram området og der skal det fremdeles satses.

I kommunen vår er det så mye bra, og det er så mange positive og flinke innbyggere , og dyktige ansatte som gjør at det er trivelig å bo her.

 Det må vi ikke glemme selv om det er krevende tider vi står i.

Arbeidet med å rigge kommunen for framtida er en kontinuerlig prosess og kommunens arealplan er en del av det. Den legger føringer for hvor og hvordan vi skal bo ,bygge og arbeide.

Vær med å påvirke !  Se på kommuneplanens arealdel og kom med innspill under høringa.  Fristen er 20.9.23.

Verdal Senterparti

Siri-Gunn Vinne

Karl Bernhard Hoel